Медицинският – на първа позиция в националната наука

AUDITOREN komplex MU

Учените от Медицинския университет – Пловдив регистрират много висок рейтинг по отношение на научноизследователската дейност. Медиците изследователи бележат своеобразен развой, който се оценява високо на национално и международно ниво. За първи  път Медицинският университет – Пловдив дели първото място с МУ-София за високи научни постижения. Регистрирараното състояние се отнася за 2018 година.

Успехът е резултат от целенасочената научна политика за подкрепа на проектната дейност и насърчаване на публикационната активност на изследователския състав, посочи проф. д-р Мариана Мурджева, зам.-ректор по международното сътрудничество и проектната дейност.

prof Murdjeva i prof Sarafyan

В ежегодния конкурс за високи научни постижения миналата година бяха отличени над 15 екипа от преподаватели и докторанти с публикации в международни списания, имащи висок импакт фактор. Водещи са екипите от Фармацевтичния  факултет, ФОЗ и Медицинския факултет със статии в престижни списания. Автори на МУ – Пловдив и техни чуждестранни партньори са публикували в реномирани издания.

Безспорно признание за мястото на изследователските кадри на МУ-Пловдив на националната и международна сцена са успехите на двама млади преподаватели. Д-р Ангел Джамбов получи безапелационно първото място и голямата награда на МОН за принос в науката за млади учени  „ Питагор-2018“ . Главен асистент Яна Феодорова в колектив с учени от САЩ и Германия е първи автор на статия в най-престижното научно списание – Nature.

Осигурената от сегашното ръководство на университета възможност да се кандидатства за финансиране на научни участия и на публикации подпомага научните колективи в разпространението на резултатите и осъществяването на сътрудничество на международно ниво. Радостен е фактът, че от подкрепата се възползват много докторанти и млади учени, които издигат престижа на университета и създават конкурентна и мотивираща среда за научно развитие, подчерта проф. д-р Виктория Сарафян, зам.-ректор по научната дейност