„Национална сигурност“ във ФИСН

fisn

Бакалавърска програма „Национална сигурност“, каквато не  съществува в другите граждански университети в страната, открива във факултета си по икономически и социални науки Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“.

Приемът по специалността за първия випуск за предстоящата академична 2018/2019 година ще бъде в платена форма на обучение. За редовно обучение семестриалната такса ще е 970 лв., а за задочно – 450 лв. Двете стойности са законово регламентирани и включват всички образователни и административни услуги по време на обучението – уверения, академични справки, ликвидационни изпити, държавни изпити и т.н., както е и при всички останали специалности на университета.

От следващата година за специалността, която подготвя кадри за сферата на сигурността, ще бъдат предвидени и места държавна поръчка.

 Специалността „Национална сигурност“ е от едноименното професионално направление и е структурирана така, че да създава експерти с компетенции да изготвят оценки на заплахите и да предприемат действия за гарантирането на глобалната, регионалната и националната сигурност и отбрана в нейните ключови елементи.

 Обучението по специалността „Национална сигурност“ отговаря на обществените очаквания за подготовка на висококвалифицирани специалисти, които да имат компетентности по ключовите елементи от защитата на  националната сигурност и отбрана. Те трябва да имат подготовката за работа при условия на сътрудничество с другите страни-членки на ЕС и НАТО, както и да са в състояние да гарантират националната сигурност и отбрана в изпълнение на националните политики на Република България в тези области. Целта на образованието по национална сигурност е да подготви компетентни експерти, които могат да изготвят оценки на заплахите и предприемат действия за гарантирането на глобалната, регионалната и националната сигурност и отбрана в нейните ключови елементи.

 Бакалаврите, завършили специалността, ще могат да се реализират в структурите и звената от системата за сигурност с правомощия по защитата на  националната сигурност и отбрана – ДАНС, МВР, МО, както и  в специални органи и звена – Специализиран отряд за борба с тероризма, Държавна агенция „Оперативнотехнически операции“. Биха могли да се реализират и в Министерство  на правосъдието, в органите на централна държавна власт и управление, на местна власт и самоуправление, ангажирани с дейности по осигуряване на сигурността и отбраната, опазване на обществения ред, управление на кризи и защита от бедствия и аварии  на териториите и населените места.

 Придобитата в специалността „Национална сигурност“ професионална квалификация предоставя  възможности завършилите специалността да се реализират и адаптират успешно към динамиката на промените в системата за национална сигурност и отбрана и корпоративна и фирмена сигурност. Те биха били подходящи за длъжности като експерти по сигурността и отбраната в управленски и административни звена от структурите на Президентството, Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, в централна и териториална администрация на държавната власт, в организациите и институциите на структури за сигурност на ЕС и НАТО, в  различните български и чужди неправителствени организации и др.

 За добрата подготовка и придобиване на необходимите компетентности от  студентите е предвидено обучение в два модула:  „Национална и корпоративна сигурност“ и „Европейска сигурност и отбрана“. Завършилите получават професионална квалификация „Експерт по сигурността“.

Балът за прием в специалността се образува по два начина. В първия случай се умножава по 6 оценка от кандидатстудентски изпит по български език, математика, история на България или география на България. Във втория случай се умножава по 6 оценката от държавен зрелостен изпит по един от следните предмети: „Български език и литература“, „Математика“, „География и икономика“, а полученото число се умножава по 0,85.