Настоящи и бъдещи юристи в лабиринта на запрещението

IMG_1255

Иван Кърчев

Дни преди 16 април – Деня на Българската конституция и празник на юристите, Юридическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” стана домакин на редица семинари, конференции и симпозиуми. Студентите от правната клиника „Адвокатска защита на лица с психически заболявания” в партньорство с ELSA – Пловдив, Студентския съвет и Българския център за нестопанско право проведоха семинар на тема „Запрещението – лабиринт без изход”. В проявата участваха над 60 студенти и академични преподаватели. Студентите от правната клиника обясниха същността на института на запрещението, а първокурсниците по право активно се включиха в дискусията и „репетираха” аргументите си „За” или „Против” отпадането на тази мярка, която ограничава правата на човека. Разгледан беше и член 12 от Конвенцията за правата на хората с увреждания, който в 5-тата си точка гласи, че „при спазване на разпоредбите на този член, страните-членки предприемат всички подходящи и ефективни мерки за гарантиране на равните права на хората с увреждания да притежават и наследяват имущество, да контролират собствените си финансови въпроси и да имат равен достъп до банкови заеми, ипотеки и други форми на финансов кредит, и гарантира, че лицата с увреждания не са произволно лишени от тяхната собственост.” България е ратифицирала тази Конвенция и е длъжна да я спазва във вътрешното си право, припомниха бъдещите юристи. Не беше подмината и темата за запрещението в практиката на европейските конституционни юрисдикции.

zapreshetenie2

Надя Шабани – директор на Българския център за нестопанско право, представи проекта на Закона за физическите лица и мерките за подкрепа. Участниците във форума споделиха виждането, че целта на новия закон, който предстои да бъде приет, е „кардинална“ промяна на подхода към правата на хората с увреждания – не като към обекти на грижа, а като към активни субекти на техните права, от подход на милосърдие – към подход, основан на правата, от патернализъм към овластяване. Това означава да се отхвърли старата доктрина, според която лицата, страдащи от психически увреждания и интелектуални затруднения, следва да бъдат държани изолирани от обществото и да бъдат лишени от основни граждански и политически права чрез поставянето им под запрещение – пълно или ограничено.

zapreshtenie3

Студентите и преподавателите участваха активно в породените от интересни въпроси дискусии, професионално насърчени от доц. д-р Велина Тодорова, която води курса по Семейно и наследствено право в ЮФ на ПУ.

 В края на събитието ELSA–Пловдив раздадоха сертификати на участниците в семинара