Модернизирана учебна зала във Факултета по фармация

1

Изцяло в съответствие с изискванията и инфраструктурните потребности на съвременната лаборатория бе модернизирана Учебна зала №10 на Факултета по фармация при Медицинския университет – Пловдив.  Изградени са нови подови настилки, ВиК и отоплителни инсталации, монтирани са алуминиеви радиатори и климатици, подменена е съществуващата електрическа инсталация и др. Качествено изпълнените дейности и спазеният срок бяха основание да бъде подписан Констативният протокол за установяване състоянието на обекта и готовността му за въвеждане в експлоатация.

Това е първият завършен обект по проекта „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Една от основните дейности по този проект предвижда изграждане на лаборатория „Лекарстводоставящи системи за насочено действие на лекарства и персонализирана медицина”, в която ще се извършват научните изследвания по Работен пакет 8. Като първи етап на преустройство и модернизиране на съществуващите специализирани научноизследователски инфраструктури са планираните строително-ремонтните работи.

2

Проф. Маргарита Касърова-Трайкова, координатор на научната дейност по Проекта и ръководител на лаборатория „Лекарстводоставящи системи за насочено действие на лекарства и персонализирана медицина“,  изрази благодарност към  строителната фирма за качественото преобразяване на учебната зала, където младите учени да работят с удоволствие. След строително-ремонтните работи дейността по Проекта продължава със закупуване на необходимото оборудване, консумативи и ДНМА и осъществяване на научноизследователска дейност.