Юбилеен форум ситуира етномузикологията между два века

institut za etnologiia i folkloristika

Секция „Етномузикология и етнохореология“ към Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, организира и проведе през декември Юбилейна кръгла маса под интересния наслов „Етномузикологията между два века“. През 2015 г. юбиляри са етномузиколозите акад. Николай Кауфман, доц. д.и.н. Ружа Нейкова и доц. д-р Наталия Рашкова.

Техните приноси в българската музикалнофолклорна наука са значителни, изследователските им терени разнопосочни, акцентираха организаторите.

Юбилейната кръгла маса се съсредоточи в следните посоки: Основополагащи изследвания в българската и балканската етномузикология; Мащабни теренни изследвания и капитални сборници; Музикална антропология; Обредност и музика; Българско народно инструментално изпълнителство; Изследвания на граници, общности и идентичностиПриемственост в етномузикологията – традиция и нови подходи, Композиторско творчество на фолклорна основа.

Доц. д-р Веселка Тончева и гл. ас. д-р Евгения Грънчарова визуализираха с думи творчеството на юбилярите.

Юбилейната кръгла маса предложи в наслова „Етномузикологията между два века“ изследвания, насочени към музикалната фолклористика и етномузикологията, приносите на Иван Качулев в българската етномузикология, функциите на музиката в обредността на траките, Песента като граница. Гагаузите от Източна Тракия и техния песенен фолклор, езиците на музиката и разбирането на културите, славянските странстващи певци просяци и колегиалната подкрепа и други интерпретативни области.