История на българската академия на науките. Първа част

Istoriia na BAN

БАН има дълга, богата и нелека история. Тя възниква в бездържавния период от живота на българския народ, оцелява и се развива през низ от големи обществено-политически, социално-икономически и културно-идеологически сътресения, за да се оформи като национална научна организация за фундаментални и приложни изследвания и подготовка на висококвалифицирани кадри във всички научни направления. Академията участва най-активно в ускореното развитие на България и в нейното успешно свързване с модерния свят. Тя има своите значими приноси в световната наука. Обновена и укрепваща, днес БАН развива все по-резултатна дейност за изграждането на общество и икономика на знанието, за превръщането на българския народ в силен, сплотен и одухотворен член на европейското семейство, акцентира анотацията на книгата „История на българската академия на науките. Първа част“. Новото заглавие обхваща периода 1869 – 1947 и е под редакцията на Илия Тодев. Илюстративните материали са от Научния архив на БАН.

В Първа глава е описано началото – Българското книжовно дружество в Браила, създаването, целите, членският състав и обществените връзки, появата на Периодическо списание.

Втора глава разглежда утвърждаването и преобразуването на Българското книжовно дружество, неговото преместване от Браила в София, първото годишно събрание в България, новият дружествен дом, книжовни и културни връзки.

В обектива на Трета глава от книгата е БАН в периода 1911 – 1947.