Учен пътешественик прибави чл.-кор. на БАН

chlen-korespondent albert krystanov

Биотехнолог разшири научната си визитка. Той е пътешественик по настройка, членува в международни структури, води специализации. Новостта при проф. д.т.н. Алберт Кръстанов е апозицията „чл.-кор. на БАН”.

Автор на 210 научни публикации, 4 патента и 8 учебника – в областта на биохимията, биотехнологията и ензимологията. Има висок международен коефициент на цитируемост. Членува в Академията на науките в Ню Йорк, в Американското химическо дружество, в Американската асоциация за наука и технологии (AASCIT), в Европейската федерация по биотехнологии и е делегат от България в Научния комитет на Европейската асоциация по приложна биокатализа, в Съюза на биотехнологиите в България. Паралелно с това притежава грантове от Международната фондация Мацумае – Япония; JSPS – Япония и FULBRIGHT – САЩ.

Ръководи и участва в редица научни и международни проекти – България, САЩ, Япония, Италия, Германия и по Седмата рамкова програма на ЕС, внедрява 8 технологични решения като продукти в практиката.

Завършил Висшия институт по хранително-вкусова промишленост, днес Университет по хранителни технологии, като инженер по технология на ферментационни продукти, Алберт Кръстанов стартира асистентството си в катедра „Микробиология и биотехнология”, започвайки работа с проф. Яна Попова. Тя е основател на направление „Биотехнологии“, а дейността й новият член-кореспондент наследява и продължава в развитие.

Професор Кръстанов е изследовател в сферата на ензимните технологии и ензимното инженерство, биоразграждането, биотрансформацията и антиоксидантните свойства на биологично активните вещества, биокатализата в хомогенна и хетерогенна среда, микробния биосинтез и пречистването на ензими, пробиотици, метаболомика и аквафотомика на млечнокисели бактерии, както и разработването на ново поколение биоматериали от базидиомицети.

Химията го привлича още като ученик в Математическата гимназия на Велико Търново и той усеща бъдещето си в това направление. Днес обобщава, че е създал школа в биотехнологията и ензимологията, развивана в Университета по хранителни технологиии.

Оказва се ,че студент на някогашния асистент Алберт Кръстанов става носител на приложението, надвишаващо чл.-кореспондент. През седмицата от УХТ информираха за превръщането на чл.-кор. проф. Атанас Павлов в академик. Може ли човек, който на 18-годишна възраст не знае какво е колба, какво е епруветка и каква е разликата между тях, на 54 години да стане академик на БАН в областта на аграрните и лесовъдните науки, работещ в областта на растителните биотехнологии? Медийната кореспонденция, дистрибутираща текста за акад. Павлов, репрезентира по този начин техниката на реторическата интеррогативност. Новоизбраният академик в отделението „Аграрни и лесовъдни науки“ ръководи катедра „Аналитична химия и физикохимия”. Първоначално е плувец. Учи в Спортното училище – Пловдив, откъдето тръгват десетки световни медалисти. В 11 клас идва УПК и се налага да направи избора си. Попада на практика в „Химични технологии“ в ТХВП, преобразувано в Професионална гимназия по хранителни технологии и техника. И така тръгва към науката, която на университеската територия го среща с преподавателя Алберт Кръстанов, сега носител на биография с показатели. Сред тях е и годишната награда „Питагор“ за известен учен в областта на техническите науки, която притежава чл.-кор. Кръстанов. Той има множество специализации в чужбина – в Катедрата по химическа ензимология на Московския университет, Русия; Катедрата по биотехнологии, Университет в Падуа, Италия; Института за научни и индустриални изследвания към Университета в Осака, Япония; Международния център по биотехнологии към Университета в Осака, Япония; Държавния университет на Айова, САЩ, Държавния университет на Ню Йорк, САЩ; Катедрата по биотехнологии при Университета в Осака, Япония. През 2001 г. е гост-професор в Университета в Осака, Япония, а през 2004 г. гост-професор в Университета на Велор, Индия. Лектор пред академичен състав от университети в Италия, САЩ, Индия и Япония. Провежда редовен курс по биотехнологии за докторанти в Университета в Падуа, Италия.

Пътешественик по природа е чл.-кор. Алберт Кръстанов. Първите му визити извън страната ги носят специализациите и участията в различни международни научни форуми. Впоследствие получава десетки предложения за работа от различни висши учебни заведения по света. Твърд е в позицията си да бъде верен на националната марка . Може за някого да прозвучи странно, но се чувствам най-пълноценен, когато натрупам опит навън, но мога да го приложа тук и да видя резултатите в УХТ, гласи умозаключението на изследователя. Вероятно затова той прибавя „чл.-кор. на БАН”, след като вече е осъщестгвил присъединяването си към международни научни структури.