По научна програма на НАТО се срещнаха при медиците

2

Медицинският университет – Пловдив бе домакин на среща по научната програма на НАТО „Наука за мир и сигурност“. По този повод  университетът посрещна  проф. Диана Адлиене от Технологичния университет в Каунас, Литва, Соломон Паси, изпълнителен директор на Атлантическия клуб, делегация от БАН и проф. Георги Милошев, ръководител на Лабораторията по молекулярна генетика към Института по молекулярна биология.

1

Гостите съвместно с учени от МУ – Пловдив изпълняват проект по научната програма на НАТО „Наука за мир и сигурност“ за конструиране на прототип на полеви детектор на генотоксичност от химически, биологични, радиологични и ядрени агенти и експлозивни устройства. Портативният геннотоксичен детектор се разработва от български научен екип в сътрудничество с учени от Турция, Северна Македония и САЩ, посочи проф. д-р Мариана Мурджева, зам.-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност

Това партньорство гарантира успешното изпълнение на проекта и дава възможност за насърчаване на сътрудничеството между съюзниците от НАТО, както и за обучение на млади военни и медицински специалисти за мониторинг на генома в случаи на риск за човешкото здраве от посочените агенти, излъчвани по време и след военни или терористични действия, допълни проф. д-р Виктория Сарафян, зам.-ректор научноизследователската дейност.

3

На срещата бе представен напредъкът по проекта, в който МУ – Пловдив се явява краен потребител. Гостите разгледаха модерния Аудиторен блок на МУ – Пловдив, Симулационния тренировъчен център, Центъра по транслационни невронауки и Технологичния център по спешна медицина, като последните две инфраструктури са изградени по финансирани проекти. Специално внимание беше отделено и за представянето на Центъра за компетентност по персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД), разработван по проект на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и съфинансиран от ЕФРР.