Нова книга от проф. д-р Любомир Караджов

publichni komunikatsii

Развитието на връзките с обществеността в исторически план, с акцент върху спецификите на  изкуството като среда за PR разглежда новата книга на проф. д-р Любомир Караджов. През 2018 той е избран за първия професор у нас по публични комуникации в изкуството. Преподава в управленските  магистратури „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“ в АМТИИ.

Книгата „Публични комуникации в изкуството“ е луксозно издание на АМТИИ с множество цветни фотографии, приложения и примери от 13 институции или отделни творци от Италия, Великобритания, Русия, Австрия и България. Монографията анализира превъплъщенията на мениджърската комуникация в различни професионални сфери и интерпретира особеностите на„гравитацията между PR-а и PR-а в изкуството“. Заглавието спечели положителните оценки на капацитетите в артсферата и изследователската област.

Авторът увлекателно репрезентира изследването си по темата „Изкуство или наука са PR-ът и PR-ът в изкуството“, както и какви са проявленията на изкуството  като субект и обект на комуникациите.

Проф. д-р Любомир Караджов се фокусира и върху малко коментирания до момента  въпрос за отношението „PR, публичност, лобизъм и медиен лобизъм в изкуството“. Верен на научния  стил и на журналистическите си способности, авторът представя  популярни примери от публикации в българските медии и предлага коментари към тях.

На аналитичен преглед са подложени рекламата като мениджърски формирана комуникация и връзките между реклама и медийно партньорство. Книгата доказва, че съществува социоареал, където  рекламата е облагодетелствана, и това е именно рекламата  на факти и събития от света на изкуството. Именно този обществен консенсус, който отчита социалната значимост на художествените факти и необходимостта те да бъдат афиширани по специални преференциални условия, е лакмус за зрелостта на едно общество, става ясно от позиция на автора.

Концепцията за синергията на комуникациите в изкуството също е сред съсредоточаващите читателското внимание. Според проф. Караджов именно професионалното комбиниране на  PR и реклама води до симбиотичниярезултат, който надгражда индивидуалните им възможности и може да бъде представен с формулата 2+2=5.

За специалисти и читатели от по-широк кръг представлява интерес например онази част от изследването, където са коментирани възможностите на изкуства като литературата,  киното или музиката да създават рекламни послания, обвързани със стилистиката на съответния жанр, като по този начин се неутрализира традиционната съпротива на съзнанието спрямо рекламните „заклинания“.

Специалистите вече определиха книгата като максимално сериозен и перспективен текст, посветен на публичните комуникации в сферата на изкуството у нас.

За изданието:

Доц. д.н. Венцислав Димов, преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“: Приносите са в подходящо избрания изследователски обект, в съдържащите се анализи, в предложените обобщения, които имат теоретични и практико-приложни стойности.

Проф. д-р Даниела Дженева, преподавател в АМТИИ и ръководител на танцов ансамбъл „Тракия“: За първи път толкова обстойно се правят научни анализи върху въпроса „Изкуство или наука е PR-ът и съответно рекламата в сферата на изкуството.

Доц. д-р Живка Бушева, преподавател по Артмениджмънт в АМТИИ: Много сполучливо и сериозно е анализиран и развит проблемът за същността на релацията „реклама и медийно партньорство в сферата на изкуството.