Нов голям плюс за българската диалектология

dialekten-atlas-obobshtavasht-tom-morfologiia

Изследователите на българските диалекти вече имат достъп до Обобщаващия том на диалектния атлас, включващ особености  на морфологичната система на териториалните говори. Обобщаващият том излиза със знака на Издателството на БАН – „Проф. Марин Дринов“.

В публикуваните части на Обобщаващия том, както и в концепцията за изработването на Ч. ІV. Морфология са залегнали основни принципни положения.
Българският език на диалектно равнище е представен в цялост – обхваната е езиковата територия във и извън границите на България, където се говори или се е говорил български език. Такива атласи се създават веднъж в историята на лингвистиката и с отпечатването на БДА българската наука се вписва в богатата европейска традиция за създаване на подобни национални атласи.
За разлика от другите проучвания в диалектоложката литература, които са посветени само на определени окончания или форми в отделни говори или области, в Обобщаващия том на атласа чрез методите на лингвистичната география е представена системата на българския език на диалектно равнище, т.е. даден е пространственият модел на българския език.
Показано е старобългарското градиво на нашия език, като запазените и до днес в българските диалекти архаични форми са изнесени на преден план.
Обобщаващият том представя и времевата проекция на българския език, тя е нанесена върху картите история на езика. Картографираните на една и съща карта езикови особености, съхранени в говорите от различни исторически периоди от развитието на езика, дават възможност да се види не само пространствената, но и времевата проекция на българския език, или, както е известно в теорията на лингвогеографията, да се представи разгърнатата в пространството диахрония. Аванесов определя частните диалектни системи и техните вариращи върху езиковата територия елементи като история на езика в нейната пространствена проекция, сочи анотиращото научно описание на Обобщаващия том.