Филиал – Смолян улесни кандидат-студентите

Filial Smolyan

Максимално разбираема форма за кандидатстване подготвиха от Филиала на Пловдивския университет в Смолян. Онлайн подаването на кандидатстудентски документи беше стартирано, а Ева Георгиева, началник на „Учебен отдел“, реализира формата за кандидатстване, достъпна единствено на сайта на Филиал – Смолян, в раздел „Прием 2020“ (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1897/). Попълването изисква само няколко минути. Тя е създадена, за да бъдат спазени всички противоепидемични мерки, свързани с ограничаване разпространението на COVID-19.

Същевременно онлайн кандидатстването е улеснение за кандидат-студентите, които проявяват интерес към специалностите във Филиал – Смолян и към възможността да получат качествено и достъпно висше образование. На практика онлайн кандидатстването е възможно непрекъснато 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието.

На телефонни линии (0885 899 573; 0301 62339) се дават консултации, за да се чувстват младите хора спокойни и сигурни, че ще получат коректна информация и отговор на всички въпроси, свързани с техния житейски избор. Всеки кандидат-студент може с няколко клика да избере желаната специалност.

Приемът на студенти във Филиал – Смолян за академичната 2020/2021 година е в девет специалности.  Седем от тях са редовна форма на обучение, държавна поръчка: „Начална училищна педагогика и чужд език (английски език)”, „Български език и английски език”, „Български език и история”, „История и география”, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт”, „Математика, информатика и информационни технологии” и „Биология с екотуризъм”. Останалите две – „Маркетинг” и „Туризъм” – са в задочна форма, платено обучение. Филиалът в гр. Смолян е институционално акредитирана структура в рамките на Пловдивския университет, а специалностите, по които се провежда обучение, имат получена програмна акредитация в съответните професионални направления.

Още една причина кандидат-студентите да изберат да се обучават във Филиал – Смолян, е свързана и с възможността, предвидена в проектопостановление на МС за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда, по които студентите, избрали да учат в съответните специалности, ще бъдат освобождавани от такси за обучение.

Сред въпросните направления във Филиал – Смолян попада професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, по което се провежда обучение в пет специалности, които подготвят бъдещи учители: „Български език и английски език“, „Български език и история“, „История и география“, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, „Математика, информатика и информационни технологии“.

Както е известно, в следващите между пет и петнадесет години се очаква най-голям недостиг на учители именно в сферата на средното образование. Идеята да бъдат привлечени повече млади хора, които да завършват висше педагогическо образование, на този етап се стимулира и чрез предвидената възможност студентите, които се обучават в посочените специалности, попадащи в т.нар. приоритетни направления, освен по общия ред, да могат да кандидатстват и за получаване на още една – втора стипендия. Това е регламентирано с промяна в Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г., която е в сила и действа от 2018 година.

Със своята 58-годишна история и традиции Филиал – Смолян е от стратегически важните образователни институции в системата на висшето образование в Южен централен район (област Смолян). Функционирането му допринася не само за обогатяване на просветно-културните традиции в Родопската област и педагогическата практика в училищата, но и отговаря на динамичните потребности на региона от квалифицирани кадри с висше образование за нуждите на екологията, туризма, бизнеса и управлението. Завършилите до момента възпитаници на Филиала са над 30 000.

Безспорен факт е, че по-голямата част от възпитаниците на Филиал – Смолян намират професионална реализация в училищата на територията на област Смолян. В пряка връзка с това и с качеството на предлаганото обучение във Филиала са ежегодно постиганите високи резултати на учениците от област Смолян на националните външни оценявания, чиито учители, в по-голямата си част, са възпитаници на Филиала. Именно реализацията им като учители допринася за лидерските позиции на област Смолян в образователната сфера в последните години, окачествявана като „образователно чудо“ и „образователен феномен“.

Във връзка с това реализирането на успешна кандидатстудентска кампания през 2020 е основен приоритет за Филиала на Пловдивския университет в Смолян.