Динамична дискусия в Юридическия факултет след гостуване на лектор по право на ЕС

1
Иван Кърчев

Какви са по-важните особености на механизмите за защита на основните права, предвидени в Конституцията на Република България, в Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧОС) или в Хартата за основните права на ЕС (ХОПЕС), разгледа доц. д-р Христо Христев в публичната си лекция пред аудитория в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Домакин на събитието бе Юридическият факултет, а организатори – Магистърска програма „Международни отношения“, с ръководител проф. д-р Ирена Илиева, и Кръжокът по международноправни науки, воден от доц. д-р Гергана Гозанска. Оптимизма си, че подобни публични лекции и дискусии по актуални въпроси на международното и съюзното право ще се превърнат във все по-честа практика в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, където има утвърдени академични традиции в тези направления, изрази проф. д-р Ирена Илиева.

2

Доц. д-р Христо Христев е преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, по право на Европейския съюз. Визитата на лектора предизвика интереса на множество преподаватели, докторанти, студенти и гости на университета. В лекцията бе поставен акцент и върху редица практически проблеми, свързани с прилагането на правните инструменти за защита правата на човека пред българските съдилища. Особена концентрация сред аудиторията породи направеният анализ на аргументите „За“ и „Против“ въвеждането на индивидуална конституционна жалба в България. В обсега на лекцията влезе и въпросът за присъединяването на Европейския съюз към ЕКПЧОС, което бе блокирано със „Становище 2/13“ на Съда в Люксембург.

3

Лекцията завърши със съпоставка между трите разгледани равнища на защита на основните права,в рамките на която бяха изтъкнати техните индивидуални предимства и недостатъци, както и необходимостта от съвместното им прилагане.

Форматът на събитието даде възможност на присъстващите да зададат и своите въпроси. Тематичните ядра на лекцията доведоха до оживена дискусия. В хода на обсъжданията бяха коментирани както аспекти на защитата на основните права, засягащи българското частно и публично право, така и въпроси относно сложното взаимодействие между СЕС, ЕКПЧОС и националните съдилища в материята на правата на човека.