Нови такси за медиците

MU Auditoren komplex 2019

Новата учебна година в медицинските университети у нас идва с нови такси. Калкулирането на таксите не е по предложение на съответното висше учебно заведение или еднолично решение на ръководството, а е резултат от нормативни държавни документи. Несъобразяването с решения и постановления на Министерски съвет води до санкции, конретизираха от МУ-Пловдив по повод на появилите се реакции поради скока на таксите.

За следващата учебна година само в Медицинския университет – Плевен годишната административна такса за обучение на студенти, приети по утвърдения от Министерския съвет държавен план-прием по специалностите „Медицина“ и „Фармация, е увеличена със 100 лв. В останалите – в П ловдив, София и Варна, размерът на административните такси е непроменен. Увеличение има за платеното обучение. В Медицински университет – Пловдив специалност „Медицина” вече ще струва 10 448.09 лв., „Дентална медицина” – 8 032.98 лв. и „Фармация” – 9 446.70 лв.. Размерът на таксите беше гласуван на Академичен съвет.

Таксите на студентите платено обучение в медицинските университети се регламентират на национално ниво със Закон за висшето образование и изменения на същия от 25.02.2020г., както и на Решение на Министерски съвет № 275 от 23.04.2020 г. във връзка с Постановление на МС № 328 от 30.11.2015 г., което дава диференцираните нормативи за издръжка на обучението на студенти по професионални направления.

Съответният университет при определянето им е обвързан с минимален размер на таксата, която се определя по формула, съдържаща се в закона. Това означава, че университетът може да определи по-висок размер на таксата, но не и по-нисък от законово определения. Нормативите са национални и с тях трябва да се съобразяват както МУ-Пловдив, така и медицинските университети в Плевен, Варна и София.

С изменението на Закона за висшето образование от февруари 2020 г. се коригира методиката, като размерът на минималната възможна такса бе увеличен.

Така в момента средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища се определят на базата на диференцираните нормативи за издръжка на студент по професионални направления: базов норматив – 693 лв., съответен коефициент, който за магистърските програми на Медицински университет – Пловдив е 8.50, и коефициент за комплексна оценка за качеството на обучение, определен по методологията на рейтинговата система на висшите училища.

Този коефициент отразява резултатите на висшето училище от акредитационната оценка, индикаторите за научна дейност и реализацията на дипломираните. Коефициентът варира всяка година и се публикува в сайта на МОН. По-високият коефициент е оценка за по-добро обучение в съответното професионално направление на всяко висше училище.

Така нормативно определената методика за финансиране на професионални направления формира годишната държавна издръжка, както следва: за Медицина – 9 248.09 лв., за Дентална медицина – 6 832.98 лв., за Фармация – 8 246.70 лв.

Това е издръжката, която държавата превежда на висшето училище годишно за всеки студент държавна поръчка, подчертаха от ръководството на Медицински университет-Пловдив.

Таксата за обучение на студентите платено обучение се определя, като към тази сума се прибави годишната учебна такса – 1200 лв. за 1-3 курс и 950 лв. за 4-6 курс.

По този начин се постига съответствие на общия размер на средствата за издръжка на обучението за студентите, приети по държавния план прием, и студентите, приети в платена форма на обучение. Не се допуска със средства от държавното финансиране да се покриват разходите на студентите в платена форма на обучение.

Именно това синхронизиране на формирането на общия размер на средствата, предоставяни за издръжка на обучението на един студент, води до увеличение на размера на таксите за обучение в платена форма. Но от друга страна, се постига еднаква цена на образователната услуга, независимо дали тя се заплаща от държавата, или от студента.

За постигане на по-точна и пълна информираност ръководството на Медицинския университет проведе поредица от срещи със студентите и Студентски съвет – орган за защита на общите интереси на обучаващите се в МУ-Пловдив, на които беше разяснено основанието за това увеличение. В официалния сайт и Facebook страницата на Университета още през май беше публикувана информация за начина на формиране на таксите за платена форма на обучение на студентите. Тази информация бе адресирана и към всички медии.

Ръководството на МУ – Пловдив направи запитване към МОН за определения размер на увеличените такси за платена форма на обучение и полученият отговор потвърди задължението на МУ-Пловдив да приложи така нормативно определените такси.

Възможността Университетът сам да определи такси в намален размер не касае платената форма на обучение на студентите, а само годишните такси, определяни с акт на МС.