„Нищожност на брачния договор” – първото цялостно изследване по проблема в правната ни доктрина

d-r Dimityr Topuzov

Д-р Димитър Топузов: Брачният договор допринася за по-голяма яснота и предвидимост 

Иван Кърчев

За първи път в българското право от 1 октомври 2009 г. се уреждат брачните договори. Новият Семеен кодекс (СК) въвежда три имуществени режима между съпрузите – законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен имуществено-брачен режим. Брачните договори са голямата новост. Именно върху тях се спира със свой научен труд един от най-младите преподаватели в Юридическия факултет на ПУ „ Паисий Хилендарски” – Димитър Топузов, който миналата година защитава докторска дисертация.

Nishtozhnost na brachniia dogovorНищожност на брачния договор” бе представена пред настоящи и бъдещи юристи. Домакин на своеобразната научна миниконференция, в каквото се превърна прлемиерата, бе Юридическият факултет, където авторът е асистент по гражданско и семейно право.

Модератор на събитието бе един от изявените млади юристи д-р Стоян Ставру. Той представи по необикновен начин новата книга, която заслужено ще намери своето място в правната ни литература. От думите на колоритния водещ и главен редактор на професионалния правен сайт ”Предизвикай правото” стана ясно, че в книгата на д-р Топузов на обстоен анализ са подложени както основанията за нищожност, така и правните последици от нищожността на брачния договор за страните и за третите лица. Изследването търси отговор на въпроса какъв ще бъде конкретният прочит на общите правила за нищожност на правните сделки при прилагането им към брачния договор, който разкрива същностни различия от облигационните договори, предназначени преди всичко да обслужват гражданския оборот. Представянето на книгата бе последвано от дискусия, в която активно участие взеха заместник-деканът на Юридическия факултет – доц. Теодора Филипова, нейни колеги преподаватели и изучаващите сега семейно право студенти от 4 курс. Сред присъстващите имаше и първокурсници, на които тепърва им предстои да се запознаят с новия Семеен кодекс и другите нормативни актове, уреждащи имуществено-семейните отношения в България. Преди да получи поздравления от гостите си и да им даде автограф, д-р Димитър Топузов даде блицинтервю за novoplovdiv.com.

Д-р Топузов, току-що представихте вашата книга, която представлява задълбочен анализ на брачния договор и възможните негови пороци. Всъщност какво представлява брачният договор според Семейния кодекс?

Брачният договор има различна правна природа от брачния институт, чиито цели обслужва. Това е договор между бъдещи или настоящи съпрузи, с който те уреждат имуществените си отношения през време на брака и при неговото прекратяване.

Брачният договор е сравнително млад институт в българската правна система. Доколко е познат и приложим?

Все повече съпрузите се възползват от диспозитивната уредба на имуществени отношения по новия Семеен кодекс. Тази уредба дава възможност на брачните партньори да преценят според нуждите си какъв имуществен режим да изберат. Осъзнава се вече, че брачният договор допринася за една по-голяма яснота и предвидимост в брака.

Какъв е предметът на брачния договор и какви хипотези като условия – права и задължения, могат да бъдат включени в него?

В договора се уреждат само имуществени отношения. Без правни последици ще останат тези уговорки, които имат за предмет лични НЕимуществени права и задължения. Пример за такива уговорки са тези за начина, по който съпрузите уреждат домакинската работа, уговорките относно упражняването на родителските права и местоживеенето на децата или такива, които ограничават личната свобода на съпрузите. В тези и подобни на тях случаи договореното категорично няма да произведе действия. Тези клаузи, ако бъдат включени, ще бъдат нищожни. Законодателят е предвидил и други ограничения относно съдържанието на брачния договор. Едно от тях е това, че в договора не може да се прави завещание. Не е допустимо и личното имущество преди брака да стане съпружеска имуществена общност.

Какви са основанията за нищожност на брачния договор?

За недействителността на брачния договор се прилагат съответно общите правила за недействителност на правните сделки. Те са уредени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Всяко едно от основанията за нищожност на гражданскоправните договори е по принцип приложимо и към брачния договор. Доколкото обаче той е договор на семейното право, конкретният прочит на отделните основания и най-вече на тези по чл. 26, ал. 1 ЗЗД следва да се прави в контекста на брачното правоотношение като се отчита общественото предназначение на брака като институт.