Студенти етнолози и социоантрополози документираха устна история, митове и легенди

Etnolozi i socioantropolozi

Второкурсниците от „Етнология“ и „Социална антропология“ в ПУ проведоха своята лятна практика в село Свежен,  община Брезово. Тази година практиката е съвместна инициатива с кметството на Свежен. Студентите работиха по широк диапазон от теми. Целта бе да се документират устната история, митовете и легендите, като паралелно се проследяват трансформациите на селото и неговите основни институции. Събраните материали ще бъдат презентирани на традиционните студентски представяния „Етноложко лято“, които катедра „Етнология“ към Философско-исторически факултет организира. Изминалите представяния и сборници с научни текстове може да намерите на: https://www.facebook.com/studentskietnolozhkisreshti

 В обучението на студентите по eтнология са застъпени съвременните тенденции в етноложкото познание, свързани с изследване и обяснение на културните взаимодействия, както и динамиката в отношенията между индивида, общността и природната среда. Обучението ползва и компетенциите на други науки – философия, филология, социология, етнография, фолклористика, психология. Програмата в ПУ предлага интегрално обучение, което съчетава теоретичната подготовка със знанията и уменията за практическото и прилагане.

Обучението в програмата по социална антропология е базирано на разбирането за важността на проблемите, отнасящи се до социалната организация на човешките групи, социални мрежи и социална йерархия, социализация  и образование, отношения между половете. Основни въпроси за нея  са  политическата, икономическата, правовата, техническата основа на  обществото  и  тяхната  роля в изграждането на социоантропологичната  действителност, моделите за производство, разпределение и потребление, промените във функционирането на съвременната родствена и семейна структура.

Бакалавърската програма на ПУ е в съответствие с европейските стандарти във висшето образование по етнология и антропология и дава възможности за участие в програми за обмен на студенти в европейски университети.

Повече за специалностите Етнология и Социална антропология може да разберете на: https://logos.uni-plovdiv.net/en/home или https://www.facebook.com/departmentethnology