Скок в поредицата на Българския етимологичен речник

BER tom 8

Том 8 на Българския етимологичен речник е вече достъпен за езиковедите и интересуващите се от произхода на думите. Лексикографските параметри на речника са от ТЕСАМ до ФЯКАЛКА, а обемът му – от 886 страници, със знака на Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“.

Българският етимологичен речник е единственото по рода си у нас фундаментално научно изследване на произхода на българската лексика от всички краища на българското езиково землище, пишат анотирано за многотомния речник на интернет страницата на Института за български език.

В БЕР се изяснява домашният или чуждият произход на широки пластове от речниковия състав на българския език, като се разкриват връзките на българския език и българския народ с други езици и народи – славянски, балкански, индоевропейски и неиндоевропейски, от най-древни времена до днес.

Българският етимологичен речник има както фундаментално научно, така и научноприложно значение и се ползва от много други хуманитарни научни направления, от различни образователни и културни институции.

tom 1

Първият том на БЕР излиза през 1971 г. Съставители са Вл. И. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев. Томът е издаден фототипно през 2007 от Издателството на БАН.