МОН отличи Медицинския университет

AUDITOREN komplex MU

Награда за най-активен по отношение на европейските политики получи Медицинският университет. Академичната институция има значителен опит с разработването и изпълнението на международни, национални и с европейско финансиране проекти.

Министерството на образованието и науката отличи най-изявените участници в програмата на Европейския съюз „Хоризонт 2020“. За да спечелим и осъществим нови успешни проекти, е необходима съвместна работа между науката, бизнеса и обществото. Целта ни е до 2020 година да удвоим спечелените средства от 100 милиона лева, а до 2030 година – да привлечем 1 милиард лева в рамките на новата програма „Хоризонт Европа“, заяви заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева. Тя подчерта, че за МОН партньорството с обществото, медиите и всички обществено ангажирани организации е от изключително значение. Със специални сертификати бяха наградени 16 организации в общо девет категории.

В момента Медицинският университет – Пловдив координира или участва в 12 научни, 3 образователни, 1 инфраструктурен, 5 международни проекта и 2 академични мрежи. Съдбата на проектите се базира на успешна екипна колаборация – за МУ-Пловдив е „постулат“ значимите научни резултати да са плод на усилията на мултидисциплинарни национални и международни колективи – партньорство с 32 висши училища и научни организации от 15 държави от Европа, САЩ, Азия.

В последните 3 години МУ – Пловдив развива и друг, неспецифичен за медицинските висши училища „клон“ в проектното финансиране – научна дейност чрез колаборация с бизнеса: изпълняваме 6 проекта с бизнесорганизации – всички в сферата на биотехнологиите, включително и. актуалното 3D биопринтиране.

По програма Хоризонт 2020 досега има 6-кратно участие в Нощ на учените с прогресивно нарастващо участие на студенти и млади учени. Най-значим е делът от инфраструктурни проекти с европейско финансиране. Безвъзмездната финансова помощ намери ясно изражение при изграждане на 12 научни инфраструктури; осем от тях са в Компонент 3 на Иновационната стратегия за интелигентна специализация – ИСИС: „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, концентрират база и ресурси  за съвременни научни изследвания и са „инкубатор“ на млада генерация изследователи, ангажирани в мултидисциплинарни научни задачи, в условия на взаимовръзка и научен обмен.

Новият проект – „Център за компетентност ПЕРИМЕД“, който е на стойност 23 млн. лв., 75% – за научно оборудване и научна инфраструктура, е фокусиран към изследвания в областта на персонализираната медицина в онкологията, интензивната медицина, иновативните лекарствени носители за таргетна терапия, биоинженерни технологии и биосензори.

С интензивно развитие е Симулационният тренировъчен център, надграждащ иновационни образователни технологии и научни изследвания със сферата на симулационното обучение. Центърът е инициатор и домакин на две национални конференции с международно участие по симулационно обучение в медицината.

С Европейско финансиране е изградена оптимална подкрепяща среда за младата генерация учени – два проекта по ОП „Развитие на човешки ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“  осигуриха условия за изграждане на капацитета им в научната и образователната дейност чрез материална, консултантска и менторска подкрепа от международно утвърдени учени; финансиране на краткосрочни и дългосрочни мобилности  във високотехнологични европейски  комплекси; подкрепа за научни публикации в списания с IF; достъп до бази данни и научна информация; материали за целите на докторските им програми; висококачествено обучение във вече институционализирани структури.

Националната финансова помощ по линия на фонд Научни изследвания обвързват постиженията на младите и опита на утвърдените изследователи в съвременни приоритетни научни направления, чиито цели и планирани резултати хармонизират с Европейските приоритети – провеждат се фундаментални научно обосновани изследвания с практикоприложна стойност в обществена полза.

Наградата и признанието задължават МУ-Пловдив да продължи засилено проектно и програмно финансиране като инструмент за посрещане на обществени предизвикателства, осъществяване на държавни политики, интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, комплексната грижа за пациента, за обществото като цяло, посочи зам.-ректорът по международното сътрудничество и проектната дейност – проф. д-р Мариана Мурджева.

„Хоризонт 2020“ е най-голямата в областта на науката и научните изследвания не само в рамките на Европа, но и в целия свят. Програмата финансира научни проекти, изследователи и иновационни разработки.