Пловдивският университет приема документите за редовната сесия

PU-photo

Стартира срокът за подаване на кандидатстудентските документи за редовната изпитна сесия на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, която ще се проведе през м. юли, и продължава до 30 юни. В този срок документи подават всички кандидат-студенти, независимо дали са се явявали на предварителни изпити или не, уточни зам.-ректорът по учебната дейност доц. д-р Мария Стоянова. Тя припомни, че отличните оценки от предварителната сесия на ПУ „Паисий Хилендарски“ са общо 182, като от тях пълните шестици са 13.

 За редовно и задочно обучение в ПУ „Паисий Хилендарски“ могат да кандидатстват лица, които са български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, притежаващи диплома за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища, както и чуждестранни граждани, имащи статут на граждани на държави – членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, постоянно пребиваващи на територията на Република България или бежанци, обясниха от университета.

 Кандидат-студентите подават лично или чрез друго лице в Пловдивския университет пакет документи, който включва заявление по образец до ректора, диплома за завършено средно образование – ксерокопие и оригинал, който веднага след снемане на необходимите данни се връща на кандидата. Завършилите средно образование в чужбина български и чуждестранни граждани представят удостоверение с вписани приравнени към шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех на дипломата.

 Кандидатите трябва да представят още документ за платена такса за кандидатстване в размер на 30 лева, която включва обработка на документи и полагане на един кандидатстудентски изпит. За всеки следващ изпит се заплаща по 20 лв. Таксата не се възстановява при отказ от кандидатстване или от явяване на конкурсен изпит. Лауреатите от национални олимпиади или състезания и фестивали с конкурсен характер трябва да представят документите, удостоверяващи полученото отличие, ако са им били издадени такива, както и картон за класиране по образец на ПУ.

 Кандидат-студентите, издържали изпит на предварителна сесия с отлична оценка – 5,50 и по-висока, както и тези, които са получили отлични оценки от олимпиади, състезания и международни изпити (сертификати) и различни състезания, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности, ще могат да се запишат като студенти на Пловдивския университет в избраната от тях специалност.

 По същия начин е записването и за кандидат-студенти, издържали ранните изпити по музика и изобразително изкуство с оценка най-малко „Много добър 5.00“, провеждани на няколко пъти от началото на настоящата календарна година на дати, насрочвани от Педагогическия факултет. От университета уточняват, че положените и издържани с висока оценка изпити трябва да удовлетворяват изискванията за прием в посочената специалност.

 Записването по описания ред става с подаване на кандидатстудентски документи и заплащане на дължимата кандидатстудентска и студентска такса. Срокът за записване е във времето на прием на документи за редовната изпитна сесия – от 15 юни до 30 юни 2016 г. Кандидатите с неиздадени до момента дипломи за средно образовани могат да подадат документи със служебна бележка от училището, в която да бъдат отразени оценките от положените ДЗИ и средния успех от дипломата. Те се задължават да представят оригинал и ксерокопие на дипломата не по-късно от 8 юли 2016 г. Непредставилите дипломата – оригинал и ксерокопие, не участват в класирането. Официалното обявяване на тази категория кандидат-студенти за приети студенти в ПУ „Паисий Хилендарски“ ще стане на 1-во класиране, като формират максимален бал 36,00. Записването се извършва при инспектора по съответната специалност (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/184/).

 

Подаването на пълния комплект кандидатстудентски документи се извършва в Ректората на университета на ул. „Цар Асен“ № 24 – Пловдив, онлайн през сайта на университета: https://ksk.uni-plovdiv.bg, както и в бюрата на ЦКПИ и НАПС, но в по-кратък срок – от 15 до 28 юни 2016 г.