„Еразъм съкровища” примамват медиците

mu plovdiv

По дирите на „Еразъм съкровища“ поемат от Медицинския университет. Поводът е техният „Еразъм ден 2021“, а в него надпреварата „Лов на съкровища“ е една от активностите, информират медиците. Проявата предстои утре, 14 октомври.  „Еразъм ден 2021“ е организиран в района на Младежкия център в града и на Гребната база.

В пет отбора влизат участниците. Условието е всеки тим да премине през предварително обозначени пунктове, където ще бъдат откривани символични „Еразъм съкровища“. На местата на изровените съкровища да бъдат засадени дръвчета, предвиждат организаторите от „Международно сътрудничество и проекта дейност“ и Студентски съвет в МУ – Пловдив. Те подчертаха, че това е в унисон с необходимостта обществените дейности да са ориентирани към екологията и към опазването на околната среда, както и подкрепени от програма Еразъм с инициативата „Еразъм без хартия“, повишен финансов грант за „Зелени пътувания“ по Еразъм. Добрият пример винаги има значение! Така еднозначно подчертаха от организационния екип..

 „Открий своето Еразъм съкровище“ е мотото, интегриращо иниицативите. Презентации с информационен характер, целящи популяризиране на програма „Еразъм+“ и отбелязване на нейното огромно положително въздействие за утвърждаване на Европейската визия на Медицински университет – Пловдив, влизат също в програмата. Събитията са на открито при спазване на проитовоепидемичните мерки, подчертавата организаторите.

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Основната  дейност на тази програма в сферата на висшето образование е подпомагане на мобилността на студенти и докторанти с цел обучение или практика и на преподавателите и служителите с цел преподаване или обучение по договорености с университети партньори или други приемащи организации от програмни или партниращи на Европейския съюз държави. В програмата за периода 2021-2027 г. се поставя силен акцент върху социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот, както и развитие на европейското измерение в областта на спорта.

Предвидена е дигитализация на целия административен процес чрез инициативата „Еразъм без хартия“ според Плана за действие в областта на цифровото образование и Европейската програма за умения.  Участниците в мобилности по програма Еразъм+, които изберат „зелено пътуване“, ще имат възможност да получат по-голяма индивидуална финансова подкрепа.