Започна строителството на 5 лаборатории по проекта „ПЕРИМЕД“

1
Водеща организация е Медицинският университет, партньори са ПУ „Паисий Хилендарски” и Институтът по минералогия и кристалография. Очаква се лабораториите да заработят през 2019

С първа копка стартираха строително-ремонтните дейности по Проект № BG05M2OP001-1.002-0005 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Висшето училище е партньор по проекта заедно с Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ към БАН, водеща организация е Медицинският университет – Пловдив.

Лентата за старта на СМР преряза проф. д-р Теменужка Йовчева, зам.-ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“ по научноизследователската и издателската дейност. Строително-ремонтните дейности ще се извършват в сградата на ПУ „Паисий Хилендарски“ на ул. „Костаки Пеев“ №21, в съседство с Ректората на ул. „Цар Асен“ №24. В 5-етажната сграда се помещава и Технологичният център на Пловдивския университет, открит през 2014 г.

Сградата ще бъде преустроена като специализирана изследователска база с ограничен достъп на външни лица за провеждане на изследвания в областта метагеномиката, молекулярната ензимология, биосензорите и новите материали за създаване на нови продукти. Идейният проект е разработен от арх. Богданова и арх. А. Богданов.

За целите на проекта „ПЕРИМЕД“ семинални зали в сградата ще бъдат реконструирани и разпределени между 5 лаборатории: лаборатория по молекулярни биомаркери и микробиота, лаборатория по имунобиомаркери, лаборатория по биокатализа и биологични активни вещества, лаборатория по биополимери и нови материали и лаборатория по биосензори. Специализираните лаборатории ще отговарят на изисквания за последващо акредитиране, като експериментална база за получаване на пилотни партиди от продукти с приложение като хранителни добавки и за извършване на специализирани анализи по национални и международни стандарти.

При реконструкцията на лабораториите ще се изгради нова електрическа инсталация, която да отговаря на изискванията за захранване на апаратурата, ще бъде поставена специализирана настилка за химически и микробиологични лаборатории, фаянсова облицовка, водопровод и въздушна инсталация, ще бъдат инсталирани химически камини, предстои също така изграждане на осветление, на чисти помещения за достъп до стерилни помещения и на сервизни помещения (бани и тоалетни), съобразени с изискванията за акредитиране на лаборатории за работа с генно модифицирани микроорганизми и за производство на продукти с приложение за човешка употреба.

За предстоящите дейности пред представителите на организациите участници в проекта и медиите днес говори директорът на Технологичния център на ПУ „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Илия Илиев. Той подчерта, че макар първият етап на СМР да приключва през октомври, а вторият, който включва поставянето на външен асансьор и облицовка на фасадата, през януари, научноизследователската работа на екипа от ПУ „Паисий Хилендарски“ вече тече в останалите лаборатории на Технологичния център.

През октомври ще бъде доставена закупената апаратура и се надяваме в края на годината всички лаборатории да заработят с добро темпо, каза проф. Илиев. Новите 5 лаборатории, които ще се сформират в реконструираната сграда на ул. „Костаки Пеев“ №21, са взаимосвързани с останалите шест лаборатории по проекта, от които 5 се намират в медицински университет – Пловдив, а шестата е в Института по минералогия и кристалография на БАН, в София.

Всички лаборатории ще бъдат с високотехнологично оборудване, част от което е уникално за страната, защото то ще се прилага за получаване на рекомбинантни микроорганизими, високопродуктивни щамове в биотехнологиите, различни биоактивни вещества.

По отношение на персонализирана медицина това е първият подобен проект в страната, уточни проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм, зам.-ректор на МУ – Пловдив по международното сътрудничество и проектната дейност. Като представител на водещата организация по проекта, тя подчерта, че „ПЕРИМЕД“ обединява две основни направления – използването на нови медикаменти на принципа на персонализираната медицина и създаването на тези медикаменти с биотехнологични процеси.

Научните изследвания са с приложен характер и ще допринесат за повишаване конкурентоспособността на интердисциплинарните изследвания в полза на икономиката и обществото.За реализиране на целите е планирано значително преустройство и модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури, включително подготвителни дейности.

Бюджетът на Проект № BG05M2OP001-1.002-0005 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ е 23 472 018,71 лв., от които 19 951 215, 91 лв. (85%) финансиране от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие и 3 520 802,80 лв. (15%) – национално съфинансиране. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.