За цифровизацията в политиката говори московски професор

Profesor Sergei Volodenkov

Цифровизацията в управлението на политическите процеси, появата на „виртуални политици“, изкуственият интелект, моделирането и манипулирането на човешкото съзнание и поведение бяха част от акцентите в лекцията на проф. Сергей Володенков от Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“. С представянето й пред аудитория от над 250 участници завърши цикълът онлайн лекции, организирани от катедра „Политически науки и национална сигурност“ при Факултета по икономически и социални науки към Пловдивския университет. Те се проведоха в рамките на Откритата катедра, инициирана по повод 60-годишнината на ПУ „Паисий Хилендарски“. Осигурен беше симултанен превод – руски-български/български-руски и руски-английски/английски-руски.

Вниманието на многобройната аудитория се фокусира върху проблемите на комуникацията в условията на глобални технологични трансформации, изкуствения интелект, цифровите технологии в управлението на политическите процеси, моделирането и манипулирането на човешкото съзнание и поведение, мястото на човека в дигиталното общество, хибридните войни и кибер сигурността. На задълбочен анализ и коментар бяха подложени въпроси, свързани с появата на т.нар. „онлайн партии“, работещи в цифровото пространство, появата на „виртуални политици“, формирането на нестандартни аудитории, неравенството в достъпа и компетентността на различните хора за подобен вид комуникация, „меката диктатура“, която прави света ни по-управляем –въпроси, предизвикващи интерас сред широки кръгове.

Съорганизатори на форума с участието на проф. Сергей Володенков бяха студенти и преподаватели от катедра „Политология“ при Университета за национално и световно стопанство. Лекцията, придружена с презентация, разгърната на български език, продължи повече от предвиденото, но не и за сметка на времето, отделено за дискусия. И завърши с подчертана ефективност от споделеното между лектора и участниците.

Професор Сергей Володенков е доктор по политически науки и професор в катедра „Държавна политика“ на Факултета по политология при Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“. Научен ръководител на магистърска програма „Изкуствен интелект и цифрови технологии в съвременната политика“ и водещ експерт на руското дружество на политолозите. Автор на 120 научни публикации, включително монографията „Интернет комуникациите в глобалното пространство на съвременното политическо управление: към цифрово общество“. Научните му интереси и изследвания са свързани с областта на цифровите комуникации, информационната сигурност, масовото съзнание, управлението на общественото мнение, дигиталния тоталитаризъм, хибридните войни. Основател и ръководител на комуникационната агенция G3, сред чиито клиенти са държавни агенции, правителствени организации и корпорации, обществени и търговски структури.

Пълен запис на лекцията и дискусията е достъпен тук:

https://fb.watch/58UmlRAPQR/