Доц. д-р Христо Спасов: Обогатяваме съществуващи специалности и актуализираме учебните планове с иновативни дисциплини

docent d-e hristo spasov

Заместник-ректорът по учебната дейност и академичния състав на Университета по хранителни технологии е енолог. Два мандата ръководи катедра  ”Технология на виното и пивото”  (2012-2016  и 2016-2020). Многократно преизбиран за член на Факултетния съвет към Технологичния факултет и на Академичния съвет. Заемал e длъжността  функционален  експерт за Технологичния факултет по оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” в частта  „Студентски практики” в периода 2014-2015 г.

С експертния си потенциал участва в работни групи на университетско ниво за разработване на ПП на ЗРАСРБ  на УХТ и други нормативни документи,  в работна група на национално ниво за изготвяне на Наредба за устройството и дейността на дегустационните комисии в България към Закона за виното и спиртните напитки,  Правилника за провеждане на Национални дегустации на вина във фестивала на виното “Винария”.

Доцент Спасов, Университетът по хранителни технологии модернизира популярните Дни на отворените врати. Какви допълнителни плюсове даде онлайн форматът?

Провеждането на Дни на отворените врати е традиция в Университета по хранителни технологии. Този формат търси контакт с кандидат-студенти, средство е за популяризиране на обучението в УХТ, традиционните и новите специалности, в които обучаваме; условията, които предлагаме на нашите студенти – както за обучение, така и за социален живот, спорт, почивка и други, възможностите за реализация след завършване на обучението.

В условията на пандемия реализирането на събитието беше възможно само в онлайн формат. Новото като подход е, че реализирахме Деня на отворени врати по факултети. Преценихме, че така ще концентрираме вниманието на потенциалните кандидати към конкретен факултет, към който те проявяват засилен интерес, към изучаваните в него специалности, ще направим контакта с декани и преподаватели от факултета по-близък и ефективен.

Електронният формат ни позволи да подготвим и да покажем пред посетилите виртуалната стая клипове, представящи УХТ като цяло и отделните факултети. Тази година в кандидатстудентската кампания заложихме повече на динамичните клипове, а не на скучни, дълги текстови описания и статични презентации. Трябва да отчетем обаче и че онлайн форматът ни „отне” прекия контакт с кандидат-студентите, харизмата на модераторите, онази „зараза” с ентусиазъм и позитивност, която е налице при присъствените срещи.

Предстои второ издание. Към неуспелите да участват в първото ли го насочвате, или предвиждате разширяване на информационния формат с оглед и на поставените от кандидатите въпроси в първия тур?

Във второто издание търсим възможности за контакт с пропусналите първия период на провеждане, както и разширяване на обхвата на събитието и включване на допълнителни нови общности с потенциални кандидати. Във връзка с това искам да посоча, че беше проведена онлайн среща с представители на българските общности в Кипър, Испания, Украйна, Германия, Гърция, Белгия, Англия, организирана от няколко университета в България. Събитието беше под надслов „Висше образование в България – разумният избор”. В него от страна на УХТ участие взеха млади преподаватели от различни факултети, като основен координатор беше гл. ас. д-р Рада Динкова. Предстои второ издание на този онлайн формат на 24.04.2021 г.

За предвиденото второ издание на Дните на отворени врати обмисляме дали да не го отложим за момент, в който ще бъде възможно присъствено провеждане. Идеята е да се оформят факултетни шатри, където да бъдат презентирани обучението в отделните специалности, реалните продукти, произведени във фирми с участие на наши възпитаници – напитки, млечни, месни, хлебарски и сладкарски  продукти. По-вероятно е това да е възможно в средата или края на месец май, макар че тогава ориентацията на повечето кандидат-студенти е факт, но това не намалява атрактивността на събитието и може да създаде условия дори и за късен избор на насока за обучение.

УХТ продължава с доминантната позиция в притежанието на академичния Оскар в категорията „Хранителни технологии”. Вашият ресор интегрира образователния процес и академичното присъствие в него. По каква линия се движи Университетът по хранителни технологии, като визираме и модерно концептуализираната стратегия на ректора – проф. д-р Пламен Моллов, за развитието на  Университета?

docent hristo spasovДействително, по данни от рейтинговата система за поредна година УХТ е на първо място в професионално направление „Хранителни технологии”. Това е гръбнакът на обучението в Университета, в това направление е нашата основна експертиза, тук са традициите, опитът и най-многото реализирани кадри. Добри са позициите ни и в други професионални направления – „Енергетика”,  „Електротехника, електроника и автоматика”,  „Комуникационна и компютърна техника”. Независимо от трудностите полагаме усилия за  набиране на студенти  в професионално направление „Машинно инжeнерство”, в което ние традиционно обучаваме  в специалност „Машини и апарати в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост”. Тази специалност  е със статут на защитена, а „Топлотехника” е в приоритетно професионално направление „Енергетика”. Използваме възможностите на тези статути за реклама и привличане на студенти. Държавата ще поеме частично или напълно таксите за обучение в тези специалности, при условие че са сключени договори с фирми  работодатели, в които се провеждат  студентски стажове в периода на обучение, а след своето дипломиране студентите ще имат осигурени работни места по специалността.

Търсим тясно сътрудничество и с фирми с оглед на редовно обучение на техни служители в бакалавърски програми, без да прекъсват работата си, като им осигуряваме съответен седмичен разпис, позволяващ това. Това е по отношение на традициите. Тяхното запазване и продължаването им е от изключително значение за реализация на политиката на МОН за връщане и концентриране на обучението в държавните университети в специфичните и традиционни за тях професионални направления и плавно редуциране на неспецифичните.

Важно условие да осигурим устойчиво и висококачествено образование на нашите студенти, е да запазим, развием и поддържаме квалифициран преподавателски академичен състав. Естествените процеси на подмяна, от една страна, финансовата стабилност на УХТ, от друга, политиката на подмладяване на кадрите и контролиране на квотата на преподаватели над 65 години са предизвикателства, с които сме длъжни да се справим.

По-добрите финансови условия за младите асистенти правят преподаването по-привлекателно и се надяваме да се подобри подборът и да бъде подпомогната приемствеността в преподавателските състави.

Важна стъпка в изпълнение на мандатната програма на Ректора на УХТ е дигитализацията на Университета, в това число и учебен процес в електронна среда.

Свързаните с Ковид пандемията забрани и ограниченията в присъственото обучение създадоха възможност и задължение да направим смели ходове към онлайн обучение, пълно по отношение на лекционните курсове и частично по отношение на упражненията. Дигитализацията заедно с трудностите създаде нови възможности, които бяха реализирани и са широкоприлагани, особено от по-младите ни преподаватели.

Запазихте непроменени таксите за кандидатстване  и за обучение на студенти и докторанти. Облекчени бяха и финансовите условия в обучението на студентите с отличен успех и без невзети изпити.  Кое породи идеята за това решение?

Таксите за обучение са важен стълб във финансовата стабилност на УХТ. Те обаче трябва да са съобразени с реалните условия на пазара на висшето образование и да позволяват равен достъп до образование на кандидат-студенти и студенти с различни финансови възможности. Не бива таксите да са бариера пред тяхното обучение и възможностите да се реализират в различните направления на хранително-вкусовата и туристическата индустрия. В тази обстановка и с тези мотиви ние взехме решение таксите за кандидат-студентите през 2021 година и за обучението през учебната 2021-22 година да останат непроменени.

УХТ беше един от много малкото  университети в България, които взеха такова решение. Това се прие много позитивно от студентската общност в университета, особено в обстановка на сериозни финансови затруднения  на редица семейства във връзка с Ковид кризата и загубата на много работни места. Това е своеобразният принос на УХТ в борбата с трудностите, произтекли от пандемията.

Стимулирането на студенти без невзети изпити и отличен успех е традиция в Университета по хранителни технологии. Съответства на изискванията на стандартите, прилагани  при акредитационни процедури, и отчита и оценява положените усилия и постигнатите резултати от нашите студенти.

В прессъобщения оповестихте за иновации в някои от специалностите. В какво се изразяват те, как протича процесът с възобновяването на специалности, в които обучението е на чужд език?

Политиката, която МОН реализира в последните няколко години, ни поставя пред труден избор за търсене на нови направления за обучение, за разкриване на нови специалности. Затова ние търсим възможности, като обогатяваме съществуващи специалности, актуализираме учебните планове с иновативни дисциплини, интересни за студентите и даващи актуални, нужни за бизнеса знания. Тече кампания по обсъждане на квалификационните характеристики и учебните планове от работни групи по специалности в рамките на Бизнес университетската асоциация в хранителната индустрия и туризма с оглед актуализиране на обучението на студентите в съзвучие с нуждите на бизнеса. В тази посока е и реализираното членство на УХТ в редица работодателски организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата.

docent spasov vrychva

Възстановихме в самостоятелен вид специалността „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти”, което се приема изключително позитивно от кандидат-студентите и бизнеса, като нова специалност е и „Технология на храни и ароматични продукти”. И тази година обръщаме сериозно внимание на  специалностите с обучение на чужд език и залагаме на прием в тях. На английски предлагаме „Технология на храни и напитки”, „Компютърни системи и технологии”, „Туризъм” и „Индустриален мениджмънт”, а на френски „Технологии на ферментационните продукти”.  За съжаление, пандемичната обстановка отново не ни позволява активна пряка кандидатстудентска кампания за чуждестранни граждани, които са основната цел на тези специалности. Ще се ориентираме към кандидати от България със завишена езикова подготовка.

Залагаме огромни надежди за реализацията на една отлична възможност – разкриване на магистратура под егидата на Международната организация по лозата и виното (OIV). Това ще повиши значително авторитета на Университета по хранителни технологии, ще докаже доверието в нашата експертиза и ще създаде много възможности за мобилност на студенти и преподаватели от различни страни. Процедурата е пред финализация и има всички предпоставки да е успешна.