125 магистърски от Пловдивския университет

1 (2)
Започва и „Фармацевтична химия“

Три факултета предлагат новите магистратури в ПУ „Паисий Хилендарски“. За академичната 2021/2022 тези програми са пет, като цяло 125 са магистърските. Кандидатстването за тях стартира. Сроковете са различни за  9-те факултета и продължават до края на септември и през октомври. Обявени са на специализираните сайтове на съответните факултети, посочиха от Пловдивския университет.

Подробна информация за условията за прием, анотации на магистърските програми с представени възможности за реализация са публикувани на адрес: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1311/

Факултетът по икономически и социални науки организира обучение за магистри в нови 2 специалности. Първата от тях е „Международен бизнес“, редовна форма на обучение, и дава професионална квалификация „икономист“. Ориентирана е към предоставяне на управленски знания и специфични аналитични умения за работа в международни условия на бизнес средата. Програмата е структурирана така, че да отговоря на съвременните нужди на бизнеса да наема ново поколение мениджъри и професионалисти, които познават международните тенденции, спецификите на международните сделки и изобщо естеството на институционално-корпоративните отношения в международна среда, конкретизират от факултета. 

„Политически мениджмънт и комуникация“ е втората нова магистърска програма на Факултета по икономически и социални науки. Провежда се в редовна форма, по професионално направление „Политически науки“. Завършилите придобиват професионална квалификация „политолог“. Предназначена е за студенти, които искат да получат солидна фундаментална подготовка и практическите умения, необходими за постигане на успешна реализация в сферата на политическото управление и комуникация с граждански структури, държавни институции и бизнес организации. Тя е създадена в отговор на динамично променящата се обществено-политическа среда във вътрешен и в международен план. Осигурява на обучаващите се възможност да придобият знания за процесите, които се реализират, както и умения да реагират успешно на тях.

Физико-технологичният факултет приема кандидати в 2 нови магистърски програми.

В „Телекомуникационни и информационни системи“ (на английски език) формата на обучение е дистанционна, а програмата по професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“. Професионалната квалификация на успешно завършилите е „инженер по телекомуникационни и информационни системи“. Разработена е да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на информационните и телекомуникационни технологии, компетентни да извършват в съответствие с изискванията на европейските стандарти управленска, проектантска, внедрителска, технологична и изследователска дейност в промишлеността, образованието, държавния и частния бизнес, банковото дело, здравеопазването, услугите, транспорта… Завършилите магистърска програма „Телекомуникационни и информационни системи”  придобиват познания в  компютърните системи и мрежи, сателитни и мобилни комуникации, индустриални комуникации и комуникации в реално време, електроника за телекомуникационни и информационни системи, телекомуникационни мрежи от следващо поколение. Обучението е интернет базирано, извършва се в системата DIPSEIL (https://v4.dipseil.net). В нея учебното съдържание е представено чрез задания за изпълнение и оценяването става при изработен проект за всяко задание.

„Съвременни образователни технологии“ е втората нова магистърска програма на Физико-технологичния факултет. Обучението е в задочна форма. Професионалната квалификация на бъдещите магистри е „експерт по образователни технологии“. Магистърската програма подготвя обучители за работа в съвременната информационна среда. Като резултат от обучението по програмата се усъвършенстват педагогическите компетентности у дипломираните магистри, които могат да израстват професионално, притежавайки подготвка за прилагане на съвременни методи на обучение в педагогическата практика. Завършилите програмата могат успешно да работят като преподаватели в обучението от разстояние в електронна среда, да създават електронно учебно съдържание, както и да работят като проектанти и разработчици по създаване на съвременни образователни електронни ресурси в образователни институции, отдели за квалификация и преквалификация и развитие на човешки ресурси и други в тази сфера. 

„Фармацевтична химия“ е новата магистърска програма на Химическия факултет. Обучението в нея ще се провежда в задочна форма. Завършилите придобиват професионална квалификация „химик – фармацевтична химия“. Магистърската програма подготвя химици за  фармацевтичната индустрия. Съставена е така, че да предостави познания от целия спектър на тази комплексна сфера – от разработването и дизайна на нови лекарствени средства, през аналитичния контрол на производственте процеси и крайнитепродукти, до познания за законовите регулации във фармацията и търговията с фармацевтични продукти, поясняват от Химическия факултет.