Пловдив интегрира ректорите медици

1

За съществуването на равнопоставеност, взаимно уважение и доверие потвърдиха в Пловдив ректорите на медицинските университети у нас. С аудиенцията на ректорите медици от страната Пловдив пое ролята на ингерационен център под формата на проведения работен форум.

В ритмичен синхрон  акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн, ректор на МУ – София, проф. д-р Валентин Игнатов, дм, ректор на МУ – Варна, проф. д-р Добромир Димитров, дм, ректор на МУ – Плевен и проф. д-р Мариана Мурджева, дм, ректор на МУ – Пловдив, обсъдиха значими за образованието и университетите теми. Ректорите изрази потвърдително желанието си да работят съвместно, създавайки организация, която да представя пред институциите специфичните за тези висши училища интереси и да съдейства за вземането на решения, удовлетворяващи академичните потребности на медицинските университети. На срещата беше анализирано и формирането на работни групи за промяна в Единните държавни изисквания (ЕДИ) за специалностите в медицинските университети.

Проф. Ани Белчева, зам.-ректор по учебна дейност на Медицинския университет в Пловдив, сподели опита на Факултета по дентална медицина и акцентира върху предизвикателствата, пред които са изправени университетите при тази промяна. При обсъждането на съвместните учебни програми за бакалаври, магистри и специализанти между медицинските университети фокусът бе върху необходимостта от подготовка и координация по тях.

2

Гостите разгледаха мащабния Аудиторен комплекс, Медицинския симулационен тренировъчен център и Комплекса за транслационна невронаука в МУ – Пловдив. Работната среща на ректорите на медицинските университети бе проява на добро партньорство и на академичен дух в името на доброто бъдеще на университетите и на образованието в България, посочиха умозаключително медиците.

3