Обявяват първо класиране в Пловдивския университет

PU-photo-184x300

Най-високите минимални балове са в специалностите „Молекулярна биология“ и „Медицинска биология“, записването продължава от 21 до 23 юли

 Първо класиране обявява днес Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. Записването на приетите ще продължи от 21 до 23 юли включително, а второто класиране ще бъде обявено на 25 юли, доц. д-р Мария Стоянова, зам.-ректор по учебната дейност.

 5156 кандидати са подали документи за прием в най-големият държавен университет в Южна България. От тях на 18-те приемни изпита са се явили 2732 души, като успешно издържалите са 2210, което е 81% от общия брой. За участие единствено с оценка от държавен зрелостен изпит са се записали 1918 кандидати, допълни доц. Стоянова.

 Записаните като студенти на Пловдивския университет с отлични и много добри оценки (5.00) от изпити в предварителната сесия са 270 кандидати. Най-голям брой – 40, са избрали бакалавърската програма „Софтуерни технологии и дизайн“ на Факултета по математика и информатика, 15 човека са се записали да следват „Медицинска биология“. Първата от двете специалности е и сред най-желаните от кандидат-студентите – при обявен държавен прием общо 150 места за редовно и задочно обучение тя е посочена по първо желание от 599 души. „Предучилищна педагогика и начална училищна педагогика“ е втората поред най-желана от участниците в редовната кампания. Акредитираните бройки за нея са 130 – общо за редовна и задочна форма, а желаещите да я изучават са 555, сочат данните на Университетския информационен център на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 Сред останалите най-силно привлекли вниманието на кандидат-студентите спациалности е „Психология“. 322 души са я посочили на първо място при обявен прием от 130 места. 158 са кандидатствали за 46 бройки на „Медицинска биология“, а 106 за 42 в „Молекулярна биология“. И тази година се повтаря интересът от предишната кампания към бакалавърската програма „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ – 195 души са я заявила като първа при подаване на кандидатстудентските си документи, а местата за записване са 80. По дългогодишна традиция специалността „Финанси“ също е сред най-атрактивните и за обявените в нея 70 места са кандидатствали 198 души.

 Най-високите минимални балове на първо класиране също са в изброените специалности. С най-близък до максималните 36 единици е минималният бал за прием на жени в няколко специалности в редовна форма на обучение на Биологическият факултет. В „Молекулярна биология“ записват с успех минимум 35,45, в „Медицинска биология“ – 35,30, а в „Биоинформатика“ – с 34,25. В останалите специалности на факултета приемът за момичета също е с висок минимален бал. В бакалавърската програма „Биология“ – задочна форма, на първо класиране записват с общ резултат 33,00, а в редовна – с 32,75. За „Екология и опазване на околната среда“ – редовно, необходимият минимален бал за прием е 32,90, за задочната форма – 32,20. Минималният бал за жени в бакалавърската програма „Екология на биотехнологичните производства“ в редовна форма е 32,65. Единствената специалност на Биологическият факултет, за която минималният бал при мъжете е по-висок, е „Биология и химия“ – 34,40.

 С висок общ успех ще се записват жените и в 2 от специалностите на Факултета по икономически и социални науки – „Финанси“ и „Политология“, съответно 31,26 и 30,86. На първо класиране мъжете са с по-висок резултат в специалността „Педагогика на обучението по музика“, редовно – 31,68. За задочните форми на „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Психология“ първенството е на жените с минимални балове 31,07 и 31,20. Най-ниският успех, с който приемат и двата пола на първо класиране в специалността „Софтуерни технологии и дизайн“ – редовно, е 33,42.

 Приетите по първа желана специалност студенти следва да се запишат от 21 юли до 23 юли 2014 г., в противен случай губят право на участие в следващите класирания. Приетите по втора, трета и следваща специалност, които желаят да участват в следващо класиране за по-предна желана специалност, трябва да подадат лично или чрез упълномощено лице декларация по образец при инспектора по специалността, в която са приети до момента. Декларации се подават за всяко следващо класиране (второ, трето) в указания за съответното класиране срок за записване. Ако не успеят да се класират за по-предната желана специалност, запазват мястото си в специалността, в която са били приети.

 Некласираните кандидати участват автоматично в следващото класиране и не подават декларации. Студентите, приети на трето класиране, следва да се запишат в указания срок, в противен случай губят придобитите студентски права. Приетите, които не са се записали или не са подали декларации за участие в следващо класиране, губят придобитите студентски права.

Пловдивският университет обявява допълнително класиране и прием с два са варианта за кандидатстване – с оценка, получена от кандидатстудентски изпит в ПУ „Паисий Хилендарски“ или друго висше училище, или от държавен зрелостен изпит. Кандидат-студенти от други висши училища, които желаят да участват в допълнителния прием, задължително подават в Университетския информационен център плик-заявление и представят служебно заверено уверение за положени изпити. Втора възможност за някои специалности ще бъде кандидатстване с допълнителен изпит. Кандидатите за допълнителните изпитни процедури подават необходимите документи (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/575/) и квитанция за внесена сума за кандидатстване.

 Информация за допълнителното класиране и прием е публикувана на сайта на Пловдивския университет на следния линк: https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/ksk2014/Objava_I_V1.pdf