Инженерна специалност – сред най-желаните от кандидат-студенти

 Paisii HilendarskiЗасилен интерес към една от най-новите  бакалавърски програми на ПУ „Паисий Хилендарски“ – инженерната „Телематика“,  отчита Факултетът по физика и инженерни технологии.

 81 кандидати са заявили по първо желание специалността,  а четирима с отлични резултати от ранните и предварителни изпити на ФФИТ вече са се записали за студенти по „Телематика“.  Четирима са платили семестриална такса за „Телекомуникации с мениджмънт“, а шестима – за „Инженерна физика“.

 Общо 737 кандидат-студенти при записването си за участие в редовната кампания са посочили специалностите на Факултета по физика и инженерни технологии, като първенство държат пазарно ориентираните инженерни бакалавърски програми – „Телематика“, „Телекомуникации с мениджмънт“, „Инженерна физика“, „Информационна физика и телекомуникации“.

 Специфичното за обучението по „Телематика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ е силно застъпената практическа подготовка под формата на практикуми и лабораторни упражнения, гаранция за успешна професионална реализация. Осигурени са стажове и практики във водещи компании в областта с възможност за оставане на работа при успешно завършване на бакалавърската програма. Те ще могат да извършват производствено-технологична дейност, да заемат изпълнителски, ръководни и други длъжности в областта на автомобилната електроника, електронното инженерство и телекомуникациите.

 Обучението се извършва по съвременни уеб-базирани методи в собствена Интернет-базирана среда DIPSEIL, което дава възможност на студентите да работят и учат едновременно. След завършването на бакалавърската програма студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „Магистър” във Факултета по физика и инженерни технологии на ПУ „Паисий Хилендарски“, в други факултети на университета или в друго висше училище.