Езикът като круиз

European day of languages

В Европейския  ден на езиците още по-калифонично сугестивно стои импулсиращият тезис – Европа е възможности и нека бъдат изучавани  езици. Той е прозвучавал от дипломати на среща с академичната общност в Пловдив и влиза в акцентния текст на академичен тип информационно издание, сочат архивите.

Езиковото многообразие на територията на континента е факт, факт са и различните структурни, концептуални и семантични координати на езиковите системи, принадлежащи на съответните нации, всяка от които има езиково обагрен идентитет.

С проникването в същността на езика продукторът на речта разкодира, диалогизира и интерактира. Той стига до завършен и повторяемо ефективен цикъл на вербалното взаимодействие и  отваряните от него коридори  перспективие. Езикът, назоваван вербална съкровищница на нацията и хилядолетна загадка на човечеството, отразява мисълта под формата на езиков модел.

В съвременната теоретична лингвистика доминационна роля притежава  антропоцентричната парадигма,  някои постановки обособиха и когнитивно-дискурсивна: водеща е езиковата личност.

Човешкият интелект и неговият носител са немислими извън езика, речепораждането и речевъзприемането, а ролята на homo loquens  – базисна. Той има статуса на основна измервателна същина в езиковата картина на света и в множество постановки на лингвотеорията. Човекът, изразяван езиковоструктурно най-напред с персоналния прономен АЗ, е ядреният елемент на деиктичната триада аз-тук-сега – основната координатна система на прагматиката. А прагматиката се е оказала функционалната перспектива на езика.

Европейският ден на езиците е и празник на филологическата общност – независимо дали нейните членове са част от практикоцентриците в подхода към езиковата система, или подчертано теоретикоцентрични в синхронна, диахронна, панхронна парадигменост.

Европейският глобус на езиците репрезентира различни  категоризационни нива, граматикализационни процеси и лексикалносемантични напластявания в речника.

Европейският глобус на езиците задава предизвикателства пред умодейците да разчитат кодираното в изображенията и да потърсят удоволствието, наречено езиково пътешествие. То ги съсредоточава към древни култури, атрактивни дестинации и островни ареали, откъдето вековни гласове, визуализирайки многоходово форми на менталност, повеждат из атракционен круиз!…