Млади езиковеди посветиха семинар на големия българист Юрий Сергеевич Маслов

Avtorite na prezentatsiite

 Лингвистичният клуб „Проф. Борис Симеонов” в ПУ „Паисий Хилендарски” организира семинар, посветен на стогодишнината от рождението на големия българист Юрий Сергеевич Маслов.

Преди броени дни в Заседателната зала на Пловдивския университет се събраха филолози от различни направления в езикознанието. Събитието бе уважено и от ексректора на Университета – езиковеда проф. д.ф.н. Иван Куцаров, с чието име се свързват създаването и развоят на пловдивската лингвистична школа.

Докторантите по морфология на съвременния български език Ирена Русева и Здравко Минчев, които работят под научното ръководство на доц. д-р Красимира Чакърова, както и хоноруваният преподавател по китайски език Елица Миланова с мултимедийни презентации показаха личността на Юрий Сергеевич Маслов в науката за езика и приносите му в българистиката. Познавал е не само теоретично българската граматика, но е владеел и на комуникативно равнище езика ни. Гл. ас. д-р Теофаан Гайдарова сподели с аудиторията за своите срещи и разговори с проф. Маслов. Той е научен ръководител на докторантурата й. Двамата често са разговаряли на български.

Ю. С. Маслов присъства ярко в световната хуманитаристика. Значителни са приносите му в аспектологията (езиковедската област за глаголните видове), а класическият му труд «Введение в языкознание» е едно от основните заглавия в сферата на общотеоретичната лингвистика и вече е преиздаван няколко пъти.

Ю. С. Маслов е блестящ българист. През 1956 г. излиза «Очерк болгарской грамматики». По-късно изследването прераства в «Грамматика болгарского языка» (издадена през 1981г.), която е преведена в България година след това. Граматиката е базисно изследване, описващо системно книжовния ни език, и с основание е определяна като «най-добрата българска грамматика, написана от чужденец».