Във Филиала в Смолян – без семестриални такси за бъдещите учители

Pedagogicheski spesialnosti

Правителството одобри освобождаването от такси на студенти първокрусници, избрали специалности с очакван недостиг на пазара на труда. Посочената промяна е от изключителна важност за бъдещите кандидат-студенти, които ще предпочетат учителските специалности.

ПУ, Филиал – Смолян  провежда редовно обучение по пет специалности от приоритетното професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…. , което от новата учебна година ще бъде абсолютно безплатно за студентите от първи курс, а именно:  „Български език и английски език”, „Български език и история”, „История и география”, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” и „Математика, информатика и информационни технологии”.

Затова изкушените от очарованието и бъдещето на учителската професия могат да кандидатстват във Филиала както онлайн, чрез попълване на формата (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1897/), така и на място в сградата, всеки работен ден от 8 юни до 3 юли.  За повече информация са активни и телефонните линии (0885 899 573; 0301 62339).

Освен освобождаване от такси, обучаващите се в посочените педагогически специалности ще могат да се възползват и от осигурената им възможност да получават по две държавни стипендии, което е допълнителен стимул за тях.

Решението е във връзка с политиките, които Министерството на образованието и науката провежда за постигането на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование. Обвързването на профилната структура на висшето образование с потребностите на пазара на труда и на обществото обезпечава подготовката на висококвалифицирани специалисти в области с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. Списъкът на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование ще обхване 4476 от приетите първокурсници в страната през учебната 2020/2021 г., които ще бъдат освободени от заплащане на семестриални такси за целия курс на обучение.

Със своята 58-годишна история Филиал – Смолян има утвърдени и доказани традиции в обучението на учители. За това допринася ползотворното и дългогодишно партньорство с базовите училища в града, осигуряващи практическото обучение на бъдещите учители.

Безспорен факт е, че по-голямата част от възпитаниците на  Филиал – Смолян намират професионална реализация в училищата на територията на област Смолян. Този факт е от значение за ежегодно постиганите високи резултати на учениците от област Смолян на националните външни оценявания, а в по-голямата си част учителите на тези ученици са възпитаници на Филиала.

 Ето какво споделят за полученото образование и бъдещето на учителската професия част от реализираните в образователната система кадри на Филиал – Смолян.

 Д-р Христо Каменов, директор на ПГ „Васил Димитров“ – Мадан:

Филиал – Смолян е дал много на всеки, имал късмета да учи тук, и е създал хиляди специалисти и успешни личности през годините, с които да се гордее нашето общество. В него работят и творят едни от най-добрите преподаватели. Горд съм, че моят път е започнал точно от Филиал – Смолян. Получих много добра професионална подготовка и реализация впоследствие. Който е избрал благородната професия учител, именно Филиалът е мястото, в което ще усети магията на учителската професия.

Д-р Анатоли Карабов, старши експерт по организация на средното образование към РУО – Смолян

Благодарение на качествената подготовка и професионалното обучение от страна на преподавателите в ПУ, Филиал – Смолян непосредствено след дипломирането си започнах работа като учител в най-голямото училище в град Смолян. След осемгодишен стаж като преподавател започнах работа в РУО – Смолян като „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии“. Добрата основа от обучението ми във Филиал – Смолян допринесе за осъществяване на качествена методическа подкрепа на учителите от област Смолян, преподаващи математика, информатика и информационни технологии. Работата ми през всички тези години – в училище и в РУО – Смолян, стремежът ми към усъвършенстване и повишаване на квалификацията ми, както и добрата професионална комуникация с преподавателите от Филиала на ПУ, ме мотивираха да продължа и през 2019 г. успешно ми бе присъдена образователна и научна степен „доктор“ от Факултета по математика и информатика при ПУ.

Подготовката в университета и добрата перспектива за реализация на младите хора в сферата на средното образование в сравнение с непедагогически специалности в сферата на висшето образование, са основни фактори, които са определящи при техния избор за университет и специалност. Филиалът се е доказал в подготовката на педагогически специалисти в сферата на образованието, като водещите учители от област Смолян са придобили образованието си точно в него.

През последните години политиката на МОН е за повишаване на стартовите работни заплати на млади учители с цел привличането им в сферата на образованието. Избора на специалност в педагогическите направления от Филиал – Смолян и политиките на МОН благоприятстват за успешната реализация и продължаваща квалификация като учители по различни предмети.“

Никола Запрянов, началник на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” към РУО – Смолян:

През 2001 г. завърших успешно висшето си образование с ОКС „бакалавър“ в ПУ, Филиал – Смолян, специалност „История и география“ и с придобита професионална квалификация – „учител“. Благодарение на добрата подготовка и качествено обучение от страна на преподавателите във Филиала скоро след дипломирането се реализирах като педагогически специалист в училище. Получената подготовка ми помагаше при усвояването на учителската професия. След 5 години работа като учител и възпитател започнах работа в РУО – Смолян като старши експерт по обществени науки и гражданско образование. Предвид получената качествена професионална подготовка работата през годините в образователната сфера и натрупания опит ми помогнаха през 2014 г. успешно да завърша ОКС „магистър“ в ПУ „Паисий Хилендарски” със специалност „История и цивилизации на стария и новия свят“. Качеството на подготовка в ПУ, Филиал – Смолян е високо и води след себе си перспектива за реализация на младите хора в сферата на средното образование. Филиалът се е доказал в подготовката на педагогически кадри в сферата на образованието, като голяма част от учителите в област Смолян са придобили образованието си именно във Филиала.

Бонка Балийска, учител:

През 2015 г. завърших висшето си образование в ПУ, Филиал – Смолян. Специалността ми е „Български език и история“. Към днешна дата съм действащ учител по български език и литература в ОУ „Иван Вазов“ – Смолян. През четирите години на своето обучение получих не само качествен образователен продукт, но и възможност за участие в конференции, конкурси и научни сесии. Опитните и отдадени на работата си преподаватели осигуриха на мен и много мои колеги качествена подготовка, която гарантира нашата успешна професионална реализация. Сега упражнявам професията си с увереност и вдъхновение благодарение на знанията и уменията, които получих във Филиал – Смолян.“

И четиримата са привлечени като хонорувани преподаватели във Филиала на ПУ в Смолян, което прави още по-тясна връзката между образованието и практиката, и допринася за изграждането на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда. Споделеното от тях е възможно най-добрият атестат за избор на професия.