Винарският сектор държи на партньорството с науката

IMG_20201027_201523

Обзор на общите тенденции в лозаро-винарския сектор през последните пет години направиха винопроизводителите от Кръглата маса, част от форум по научен проект, която разгледа повишаването на конкурентоспособността на винарската индустрия.

Научното събитие се концентрира върху взаимодействието между науката и бизнеса в сферата на иновациите, насочени към винопроизводството. Акцент беше и виненият туризъм. Експерти обърнаха внимание върху неговите особености и потенциала му, върху повишаване на конкурентоспособността на отделните винарски изби и развитието на регионите като цяло.

Винопроизводителите и винените експерти заявиха желание за продължаване и развой на сътрудничеството с академичната общност, а научноизследователският екип на проекта получи покани да се включи със своята експертиза в предстоящи инициативи от страна на винарския сектор. 

Форумът с наслов „Иновации и конкурентоспособност“ е в изпълнение на дейностите по проект № КП-06-25/5/17.12.2018 – “Концептуален модел за внедряване на иновации и повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия”, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН. Ръководител е доц. д-р Мина Ангелова от катедра „Управление и количествени методи в икономиката“ при Факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет. Фокус на проекта са малки и средни предприятия във винопроизводството. 

Основните разглеждани теми на форума бяха дигиталните трансформации, конкурентоспособността и предизвикателствата, свързани с COVID-19, ролята на университетите за иновационната активност, както и политическите аспекти и тези на националната сигурност, които влияят върху иновационната и конкурентната среда.

Съорганизатори на събитието – катедра „Управление и количествени методи в икономиката“ при ФИСН, екипът на проект СП19-ФИСН-06 „Политически и икономически измерения на избирателните системи в страните от Европейския съюз“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към ПУ „Паисий Хилендарски“, Студентски съвет към ПУ „Паисий Хилендарски“, както и студентските клубове към ФИСН – Клуб на мениджъра, Клуб „Маркетинг“ и Клуб на политолога.

Участниците се обединиха около необходимостта за изграждане на трайни партньорства между бизнес и наука в сферата на винопроизводството и в частност за иновационната активност. Това кореспондира с приоритетите, зададени от Министерството на образованието и науката и с директиви на Европейската комисия за фокус върху триъгълника на знанието – бизнес, наука и образование.

В параметрите на събитието влезе и Първата национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени – „Иновации и конкурентоспособност”. Към нея се присъединиха студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени от университети в България и Русия.

Според доц. Иван Соколов, главен директор на Международен панаир – Пловдив, „всички бизнеси имат нужда от иновации и най-естествено е това да дойде от университета“. Ректорското ръководство на ПУ „Паисий Хилендарски“, представяно от доц. д-р Надя Чернева, заместник-ректор по международното сътрудничество, академичната мобилност, връзките с обществеността и протокола, посочи полезността от реализацията на научния форум, акцентирайки върху необходимата интердисциплинарност на изследванията и насочване на научната парадигма върху проблемите на човека.

Паралелно с екипа, работещ по проекта, във форума се включиха и доц. д-р Атанас Владиков, експерт по биоикономика, Център по технологии, ПУ „Паисий Хилендарски“, и проф. д-р Илия Илиев, директор на Център по технологии към ПУ „Паисий Хилендарски“ и ръководител на научния екип на Център по компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“. 

Доц. д-р Атанас Владиков представи данни за процеса на трансформация на винарската индустрия в България към биоикономическата парадигма. 

Проф. Илиев запозна аудиторията с модерните биотехнологични процеси през призмата на „Зелената сделка“. Особен принос към кръглата маса има инж. Иван Н. Иванов, представител по индустриална собственост, управител на „Ай Пи Консултинг“ ЕООД, който предостави на участниците информация за закрилата на интелектуална собственост в сферата на винопроизводството, посочиха организаторите. 

Екипът на проекта продължава да реализира съвместни научноизследователски инициативи, като резултатите от настоящия проект са публични и може да бъдат видени на сайта prowis.online и на https://www.facebook.com/prowis.online/