УХТ и АИКБ подписаха за динамично партньорство

1

Споразумение за сътрудничество сключиха Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Университетът по хранителни технологии. Парафираното партньорство е резултат от позицията, че завършващите студенти трябва да бъдат насърчавани да изберат реализация в български компании. Споразумението подписаха ректорът проф. д-р Пламен Моллов и Васил Велев, председател на АИКБ.

Споразумението цели да бъде подобрено взаимодействието между бизнеса и висшето образование, като се осигури необходимата основа от знания и умения на студентите, която българските компании търсят. Сътрудничеството ще даде възможност на студентите да получат по-добър достъп до стажантски програми и свободни работни места. Представители на членовете на АИКБ да участват в лекции, семинари и конференции, организирани от Университета по хранителни технологии. От друга страна, споразумението ще подпомогне за развитие на учебните програми, и то да отговарят в значителна степен на потребностите на бизнеса.

UHT i AIKB 1

Ние сме работодателската организация, която най-активно работи в областта на образованието и реформите, които се случват в него в последните години. АИКБ е инициатор на промяната в план-приема в професионалните училища, чиято основна цел е от учебните заведения да излизат така необходимите кадри на българската икономика и бизнес. Подобна реформа трябва да бъде извършена и във висшето образование, за което успяхме да обединим всички работодателски и синдикални организации“,заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

Идеите си за развитие на университета презенитра проф. д-р Пламен Моллов по време на събитието.. „Българската индустрия изпитва сериозна необходимост за наши кадри и затова смятам, че университетът трябва да работи в тясно сътрудничество с бизнеса и да организира обучението на студентите по по-практично насочен начин. Желанието ми е още като първокурсници да запознаваме младите хора с българските предприятия от хранително-вкусовата индустрия, където да получават необходимата им за по-нататъшно развитие подготовка. Сигурен съм, че във ваше лице ще намерим един дългогодишен и отговорен партньор, каза проф. Моллов.

Това е още едно висше учебно заведение, с което работодателската организация подписва споразумение за партньорство. АИКБ работи в тясно сътрудничество и със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Техническия университет – София и Университета за национално и световно стопанство.

Асоциацията на индустриалния капитал в България е организацията на работодателите в България с най-широка представителност. В нея членуват над 90 браншови камари, представляващи 3/4 от икономическите дейности в страната, и над 10 000 компании, които осигуряват работа на близо 500 000 души.