Таксите за медици в платено обучение определя МОН

MU Auditoren komplex 2019

Върху диференцираните нормативи за издръжка на студент по професионални направления се определят средствата от държавния бюджет, насочвани към обучението в държавните висши училища. За магистърските програми на Медицинския университет – Пловдив коефициентът е 8.50, заедно с него влизат и коефициентът за комплексна оценка за качеството на обучение, определен по методологията на рейтинговата система на висшите училища, както и базовият норматив – 693 лв. Коефициентът отразява резултатите на висшето училище от акредитационната оценка, индикаторите за научна дейност и реализацията на дипломираните. Коефициентът варира всяка година и се публикува в сайта на МОН. По-високият коефициент е оценка за по-добро обучение в съответното професионално направление на всяко висше училище.

За 2020 година коефициентите за професионалните направления в МУ – Пловдив са: за специалност „Медицина” – 1.57, за „Дентална медицина” – 1.16 и за „Фармация” – 1.40.

Така нормативно определената методика за финансиране на професионални направления формира годишната държавна издръжка, както следва: за „Медицина”  –  9 248.09 лв., за „Дентална медицина” –  6 832.98 лв., за „Фармация” –  8 246.70 лв.

Това е издръжката, която държавата превежда на висшето училище годишно за всеки студент държавна поръчка, подчертаха от ръководството на Медицинския университет – Пловдив.

Таксата за обучение на студентите платено обучение се определя, като към тази сума се прибави годишната учебна такса – 1200 лв. за 1-3 курс и 950 лв. за 4-6 курс.

Във връзка с публикуване на Решение на МС 275/23.04.2020 калкулацията на таксите за платено обучение на студенти по професионални направления и форма на обучение за 2020/21 учебна година на база Постановление на МС 162/20.06.2001 г, изм. и доп. ДВ бр. 12/06.02.2018; ПМС 328/30 11.2015 за 2020 година и в съответствие с чл.21 ал.2 и чл.95 ал.4 от ЗВО стават: за „Медицина” –  10 448.09 лв., за „Дентална медицина” –  8 032.98 лв. и за „Фармация” –  9 446.70 лв.

Калкулирането на таксите за платено обучение не е по предложение на висшето учебно заведение или еднолично решение на неговото ръководство. Увеличението на таксите за платено обучение е резултат от нормативни държавни документи, в случая на МОН. Несъобразяването с решения и постановления на Министерски съвет води до санкции за всяко висше училище, от Медицинския унивреситет по темата.