Сдружение интегрира медицинските университети

Rektori_MU_Sdrujenie

Свое сдружение регистрираха четирите медицински университета в България. Това става за първи път. Сдружението оповести и целенасоката си. В нея е защитата на общите интереси на медицинските висши училища пред държавните и местните органи, участието в процесите за формиране на държавните политики в областта на медицинското образование и свързаните с него дейности в здравеопазването, както и утвърждаване престижа на висшето ни медицинско образование в чужбина. Новото формирование ще служи като гарант за осигуряване на качеството на висшето медицинско образование в България, подчертават от медицинската академистика.

Средствата за постигане на тези цели включват общи мнения и становища на университетите за развитието и проблемите на висшето медицинско образование и разработване на стратегически документи, планове и концепции в тази посока. В проектите влиза също участието в работни групи и консултативни съвети към органи на държавното управление във връзка с разработването на законите и подзаконовите нормативни актове, регулиращи обучението по медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве, както и свързаните с тях дейности в сферата на здравеопазването. Сдружението ще се стреми да формира определени обществени нагласи, участвайки активно в медийни инициативи, тематично свързани с проблемите на българското медицинско висше образование.

Наскоро на тематична среща в Медицинския университет в София ръководителите на специализираните висши училища – акад. Лъчезар Трайков, ректор на МУ – София, проф. Валентин Игнатов, ректор на МУ – Варна, проф. Мариана Мурджева, ректор на МУ – Пловдив, и проф. Добромир Димитров, ректор на МУ – Плевен, подписаха Устава на асоциацията. В УС на Сдружението влиза като физическо лице и проф. Славчо Томов, бивш ректор на МУ – Плевен.

Сдружението на медицинските университети в РБългария ще провежда срещи и събития за обсъждане на теми, свързани с целите му, ще организира работни групи, експертни съвети и други помощни органи, които да формират и предлагат решения по конкретни проблеми, свързани с висшето медицинско образование. Предвижда се и издаване на бюлетини и други информационни материали, чрез които да се запознава обществеността с взетите решения, със становища и стратегически документи на Сдружението, информират медиците.

Представителите на четирите университета, демонстрирайки екипност, декларираха нагласата да работят заедно в защита на специфичните за медицинските висши училища интереси и да съдействат на институциите за вземането на решения, удовлетворяващи академичните потребности на медицинските университети у нас.