Латински език за медицински специалности

uchebnik po latinski ezik

Учебникът по латински език, издаден от „Изток-Запад”, е насочен към учещите за медицински сестри, акушерки, кинезитерапевти, лекарски асистенти, към студентите по здравен  мениджмънт.

Учебникът съдържа и тематична единица „рецептура“. В нея синтезирано са изброени съвременните принципи при изписването на рецепта. Материалът по граматика е илюстриран с термини, разделени на А (анатомична терминология), В (клинична терминология) и С (фармацевтична терминология).

В структурата на пособието е заложен и граматически фокус с акцент върху най-използваните падежи в медицинската терминология: Nominativus и Genitivus. Включени са подробно гръцките дублетни форми на латинските названия. Това визуализира разликите между анатомичната и клиничната терминология.

Разнообразието на материала позволява да се проследи практическото приложение на латинския език в медицината и разкрива взаимодействието и словообразувателните възможности на гръцките терминоелементи, сочи  предговорът на изданието.