Инвестиция в докторантите и академични стратегии от медиците

94DFFB8A-0B7E-428F-B998-E6B86F1CDDA0 (1)

41 дисертации на докторанти са защитени през последната една година в Медицинския университет – Пловдив. Сега в МУ се подготвят 78 докторанти. От академичната институция определят докторантското обучение като ключов фактор. Нзависимо дали са в редовна докторантура, или докторантура на самостоятелна подготовка, докторантите получават институционална подкрепа – финансова, логистична и организационна. Редовният докторант разполага с лимит от 5000 лв., а докторантите на самостоятелна подготовка с  1000 лв. за разработване на избраната научна тема. При необходимост от допълнителни средства те може да бъдат осигурени чрез участие във вътреуниверситетски проектни сесии,  провеждащи се два пъти годишно. За изминалата учебна година са класирани 34 проекта на млади учени, с участие на докторанти, а общата стойност е 506 752 лв.

От Медицинския университет дават възможност за репрезентиране на резултатите от научните изследвания на младите медици. Ежегодна е конференцията „Наука и младост“, където гостуват студенти и докторанти от другите медицински висши училища в страната. Това издига авторитета на научните изследвания  и спомага за изграждане на общност от посветени на науката млади хора, партниращи си в създаваните междууниверситетски мрежи и клъстери, посочват медиците. В тази насока е и поощряването на докторантите да публикуват резултати от своите научни разработки в международното списание Folia Medica, реферирано в световните бази данни Web of Science и Scopus.

Част от финансовата подкрепа за докторантите се осъществява и чрез серия от допълнителни регламенти за поемане на разходи за участие в научни конгреси и конференции в България и чужбина, заплащане на разходи по публикуване на статии и монографии с отворен достъп, както и за регистриране на патенти. Веднъж годишно се провежда конкурс за висока публикационна активност, като средствата, които МУ – Пловдив предоставя, се „реинвестират“ в активности, свързани с научната дейност на авторите и колективите.

MU Auditoren komplex 2019

Медицинският университет залага на интензивна проектна дейност, насочена към подобряване на методиката на докторантското обучение. Вече успешно са завършени два проекта, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – ДОКОТРАНТ и ДОКТОРАНТ-2 на обща стойност – 1 220 000 лв. В резултат на дейностите по тези проекти бяха финансирани научните разработки на над 65 докторанти и постдокторанти, развити бяха структурите на Докторантското училище. То е първото сред медицинските университети в страната и моделът на Пловдив беше последван в София, Плевен и Варна.

Пред предизвикателствата на пандемията от COVID-19 лекциите и семинарите на Докторантското училище бяха успешно трансферирани в електронна среда, това увеличи интерактивността, а посещаемостта скочи с 30 %. ДОКТОРАНТ-2 достига своя връх – създадената Преподавателската академия при Медицинския университет.  Проект, концентриращ усилия върху усъвършенстване на преподавателите за успешно извеждане на докторантите до защита. Също така в резултат на проектите са създадени серия от пътеводители и наръчници за докторанти и преподаватели, съдържащи полезни обучителни и справочни материали.

Паралелно с инвестициите в модернизацията на изследователските структури МУ – Пловдив изгражда нови бази на своя територия. Съвсем наскоро приключи мащабно обновяване на научноизследователските лаборатории по фармация в Медицинския колеж,  предстои и завършването на новия корпус за фундаменталните катедри по биология, химия, биохимия и физика с иновативно лабораторно оборудване, което ще се ползва и от докторантите.

Устойчивото научно развитие не е възможно без далновидна кадрова политика, гласи стратегията на медиците. В тази посока са и бъдещите конкурси за нови асистентски места. Те са продиктувани от два фактора – навлизане в пенсионна възраст на на преподаватели и увеличаване на учебната натовареност с англоезично обучение. Това ще даде възможност за обявяване на нова вълна от докторантури, информират от Медицинския университет.

В момента в него тече подготовка за участие в мащабен проект по ОП НОИР „Модернизация на висшето образование“, който предвижда надграждане на дейностите в Докторантското училище и Преподавателската академия.

Бъдещето ни изправя  пред нови и все по-сложни условия. Медицинският университет в Пловдив повече от 75 години устоява на предизвикателствата на времето и след всяко изпитание се изправя още по-силен и успешен,   обобщават медиците.