Институтът за държавата и правото при БАН на 70 години

prof. Ilieva

Проф. Венцислав Стоянов, декан на Юридическия факултет, поздрави учените от името на ПУ „Паисий Хилендарски“

Иван Кърчев

 Институтът за държавата и правото при  Българската академия на науките навърши 70 години. Тържественото честване събра в столицата светила на българското право. Голямата зала на БАН се оказа тясна, за да побере правната мисъл в присъствието на различни поколения учени. На церемонията бяха посочени заслугите на всички досегашни ръководители на Института, оставили по безспорен начин значителна следа в правната наука.

Сегашният директор – проф. д-р Ирена Илиева, прие десетки поздравителни адреси от правителствени, неправителствени организации и институции. От името на президента Румен Радевпоздравителния адрес поднесе проф. Емилия Друмева, президентски секретар по правните въпроси и един от основателите на Юридическия факултет в Пловдив. Настоящият му декан – проф. Венцислав Стоянов, поздрави учените от Института за държавата и правото от името не само на Факултета, но и на целия Пловдивски университет, с официален поздравителен адрес.

prof. stoianov

Проф. Стоянов изтъкна, че ИДП е единственото научно звено в системата на БАН, което извършва фундаментални и приложни изследвания в областта на правото. Наред с това Институтът осъществява активна научно-експертна и консултативна дейност в помощ на органите от законодателната, изпълнителната и съдебната власт. ИДП работи активно за подготовка на висококвалифицирани научни кадри и докторанти в областта на правната наука и за обучението на студенти по право в различни висши училища.

adres

Проф. Ирена Илиева, преподавател по няколко дисциплини, ръководител на магистърската програма „Международни отношения”в Юридическия факултет на  ПУ „Паисий Хилендарски и понастоящем и.д. Директор на ИДП, заяви, че наред с другите изследователски проекти учените работят и по един специален, колективен проект. Той е съсредоточен върху правната проблематика на малките и средните предприятия, в правото на ЕС и в родното законодателство. По думите на проф. Илиева  провокативно в заглавието му са вмъкнати думите „ хармонизация или дисхармония”, като целта е да се посочат недостатъците и да се търсят начини за тяхното остраняване в правните разпоредби, регулиращи дейността на дребния и среден бизнес. Сред акцентите в работата на Института е подготовката на млади учени в докторска степен. През последните 10 години значително се е увеличил броят на докторантите, които се обучават в ИДБ при БАН. Сред тях има и десетки юристи, получили дипломите си  в ЮФ на Пловдивския университет. Ежегодно за докторантите се организира научна конференция, където те имат възможност да представят свои трудове от областта, в която полагат основите на научното си развитие.

auditoriia

 По време на празника за 70-годишнината на Института за държавата и правото при  Българската академия на науките бяха представени постиженията на учените за последните 10 години, кратка история на Института, а присъстващите досегашни ръководители бяха наградени с почетни плакети за заслугите към ИДП и към правната наука в страната.