Експерти анализират храните на семинар в Пловдив

seminar bezopasnost na hranite

“Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“ – обучителен семинар, предстои през май в Пловдив. Семинарът е в дните от 14-и до 17-и май 2019 г. Локацията на провеждането му – УХТ. Семинарът е съвместна инициатива на Центъра за обучение по качество и безопасност на храните, катедра „Биотехнология” при УХТ, Центъра за оценка на риска по хранителната верига, МЗХГ и Българската агенция по безопасност на храните.

prof. angel angelov

Високият  интерес  към  предишните издания на семинара показа,  че  тевите  вълнуват  широк  кръг  специалисти от хранителната и биотехнологичната промишленост.  Безопасността на храните и грижата за потребителите е водеща политика при производството, за което се изискват добре подготвени и квалифицирани кадри. В същото време тази област търпи постоянно развитие. От ключово значение българските производители и контролните органи постоянно да следят напредъка в науката и нейното практическо приложение, подчерта проф. д-р Ангел Ангелов от организационния екип на семинара.

Обучението е насочено към ръководители и служители в химични и микробиологични лаборатории, мениджъри по управление на качеството в хранително, фармацевтично и друг тип производство, служители в контролни органи, акредитирани лаборатории, преподаватели във висши училища, изследователи от научни институти на БАН и ССА, докторанти и студенти. Целта на семинара е да предостави теоретични и практически знания за съвременните аналитични методи за бързо установяване и количествено определяне на химични и микробиологични опасности в храни, напитки и фуражи, както и методите за провеждане на сензорни анализи.

Теорeтичните и практическите занятия по време на семинара се водят от хабилитирани преподаватели от УХТ – Пловдив, Съвместен геномен център – София, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Тракийски университет – Стара Загора, служители на Българската агенция по безопасност на храните, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Националния център по обществено здраве и анализи.

Програмата на четиридневния курс обхваща теми, които дават теоретични познания за най-често срещаните видове патогенни микроорганизми в храните и хигиенните индикатори, за модерните бързи методи за микробиологичен контрол и подходите за тяхното валидиране, както и за изискванията на Българската агенция по безопасност на храните към обектите от хранителната верига. Разглеждат се и принципите на молекулярно-генетичните методи, конкретно полимеразо-верижната реакция (PCR) при контрол на микроорганизми, а също и методите за контрол на микотоксини и други химични опасности в храни, напитки и фуражи. Включени са лекции, свързани с етикетиране на храни, фалшифициране на храни и сензорен анализ. Фокусът на някои от лекциите е насочен и към производителите на фермерски и занаятчийски храни, както и подходите за изграждане на доверието на потребителите в храни и напитки, произведени в България.

Практическите занятия включват запознаване с алтернативни бързи методи за химичен и микробиолагичен анализ на храни, напитки и фуражи; провеждане на качествено и количествено определяне на патогени със стандартен PCR и qPCR метод, анализ и статистическа обработка на получените резултати; качествени и количествени методи за провеждане на сензорни анализи.

Част от програмата на обучението са фирмени представяния на нови продукти за класически и бързи методи за химичен и микробиологичен анализ. Ще се проведе и изложение на фирми, предлагащи аналитично оборудване, реактиви и консумативи за химични и микробиологични анализи.

Информация за семинара “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“ и условията за участие в него можете да откриете на www.safefoodlab.com.