Логиката като философия – в антология

Logikata kato filosofiia

„Логиката като философия” е заглавие на Университетското издателство „Св. Климент Охридски” от 2020. Съставители са Александър Гънгов и Дарин Дросев. Антологията съдържа текстове от главните направления на философската логика, ситуирани в континенталната традиция: спекулативната, диалектическата, трансценденталната, феноменологическата и херменевтическата логика. Забележително е, че се публикуват за първи път на български откъси от „Логически изследвания“, „Формална и трансцендентална логика“ и „Опит и съждение“ от Хусерл, както и от Хайдегеровите „Метафизически начала на логиката от изходната точка на Лайбниц“.

Александър Гънгов е професор по логика и континентална философия с преподаване на английски език в катедра „Логика, етика и естетика” на СУ „Св. Климент Охридски” и директор на магистърската и докторантската програма по философия с преподаване на английски език. Автор на монографиите „Логика на измамата”, „Логика в медицината” и Patient Safety: the Relevance of Logic for Medical Care. Главен редактор е на списание Sofia Philosophical Review. Изнасял е лекции във водещи европейски е североамерикански университети. Трудовете на проф. Гънгов се притежават от няколкостотин библиотеки по целия свят.

Дарин Дросев, главен асистент по логика и континентална философия в катедра „Логика, етика и естетика“ на СУ „Св. Климент Охридски“, защитава дисертация на тема „Хетерономия и безкрайност във философията на Еманюел Левинас“. Води курсовете „Философия на логиката във феноменологическа перспектива“, „Въведение в логиката“, „Философска логика“ и др. в магистърската и бакалавърската програма „Философия с преподаване на английски език“, както и в бакалавърската програма „Философия“.