Академични партньори регистрират възхода на иновативен проект

1

Медицинският университет – Пловдив, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” и Институтът по минералогия и кристалография  „Акад. Иван Костов” – БАН, София, отчетоха на пресконференция напредъка по Проект № BG05M2OP001-1.002-0005, Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

All-focus

Пред присъстващите проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм, ректор на Медицинския университет, и чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, ръководител на проекта, представиха постигнатото досега. Строително-ремонтни дейности за „Лаборатория за лекарстводоставящи системи и персонализирана медицина“ на обща стойност 29 хил. лв. са извършени на територията на водещата организация – МУ – Пловдив. ПУ „Паисий Хилендарски“ отчита строително-монтажни работи за комплекс от специализирани лаборатории – експериментална база за  пилотни продуктови образци и анализа им, на обща стойност 923 хил. лв., а ИМК – БАН – строително-ремонтни дейности за „Лаборатория за физико-химично охарактеризиране на лекарствени средства“ на обща стойност 60 хил. лв.

От планираното оборудване за нови лаборатории и системи за общо 8,06 млн. лв. в МУ – Пловдив до момента е доставена апаратура за 4,3 млн. лева. В ПУ „Паисий Хилендарски” планираното оборудване е за 6.5 млн. лв., а доставеното до този етап – за 1.3 млн. лв. В  ИМК – БАН, София, планираното е на стойност 1.4 млн. лв., а доставеното досега – за  640 хил. лв.

Сключени са 51 договора по 21 процедури, като общата стойност на тези договори е над 15 милиона лева, посочи проф. Мурджева. Даден е старт на 12 амбициозни научноизследователски програми.

Напредъкът на проекта е видим и физически, защото усилията ни през първата година бяха насочени към създаване на инфраструктурата, подчерта проф. Мурджева, като допълни, че и в трите партньорски институции са били ремонтирани и реновирани лаборатории. Най-голямото ни предизвикателство са обществените поръчки. Цялата апаратура, всички реактиви, консумативи,  предстои да се закупят, са обект на обществени поръчки, които вървят малко по-бавно. Но засега се движим в определения срок, и то благодарение на факта, че разполагаме с много експертни екипи, каза ректорът на МУ – Пловдив, уточнявайки, че 70% от стойността на проекта е предназначена за апаратура.

Това е проект, насочен към третото десетилетие на 21-ви век. Напредъкът му е реален, защото всички участници в проекта осъзнаваме голямата отговорност пред обществото за здравето на хората. Създаваме не само научна инфраструктура, а и научна среда, в която градим творческо мислене и иновации, подчерта ръководителят на проекта – чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев.

All-focus

Към момента МУ – Пловдив отбелязва принос към иновативни лекарствоносители, а ИМК-БАН – физикохимични моделни системи за лекарства и лекарствоносители биополимери, наночастици и техните комбинации, коментира проф. д-р Борис Шивачев от Института по минералогия и кристалография.

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ може да се похвали с международно признание за четири патента и защитени модели в областта на нови биоматериали и биосензори. Учени от висшето училище взеха участие в Международното изложение за иновации и технологии – Taiwan Innotech Expo, от 26 до 28 септември в Световния търговски център в Тайпе, Тайван, посочи проф. д-р Илия Илиев, директор на Центъра по технологии в ПУ „Паисий Хилендарски”.   И представи четирите изобретения,  защитени с патенти и полезни модели: 1. Получаване на водонеразтворим глюкан посредством траснферазна ензимна реакция, автори: Илия Илиев, Тонка Василева, Веселин Биволарски, Теменужка Йовчева, Мария Марудова, Ася Виранева, Иван Бодуров; 2. Био-електрохимичен метод за количествен анализ на L-аскорбинива киселина (витамин С), автори: Нина Димчева, Елена Хорозова, Тотка Додевска; 2 3. Инструмент за определяне на вътрешното съпротивление и напрежение на батерии с автори: Невена Милева, Сотир Сотиров, Сергей Милев и Михаил Милев; 4. Универсален лазерен микрорефрактометър, автори: Иван Бодуров,  Теменужка Йовчева и Симеон Съйнов.

Първите две изобретения са избрани от международна комисия за участие в конкурс на изложението за най-иновативно изобретение в област „Биохимия, биофизика и медицина”, като първото получава златен медал със сертификат, а второто – бронзов със сертификат. Двете изобретения са резултат от многогодишна съвместна научноизследователска работа на екипите, като част от изследванията са финансирани по проекти на ФНИ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Авторите на изобретенията са членове на научноизследователския екип по Проекта за изграждане на Център по компетентност по персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД) и работят по четири от работните пакети: РП 6 Молекулярни биомаркери на микробиота на гастроинтестиналния тракт; РП 10 Биокатализатори и природни биологичноактивни вещества; РП 11 Биополимери и нови материали; РП 12 Биосензори.

Проведените изследвания са част от научната програма на Центъра и ще послужат като база за разработване на технологии за получаване на нови биоматериали, биосензори и включването им в състава на нови продукти. 

Изобретението Получаване на водонеразтворим глюкан посредством траснферазна ензимна реакция касае цялостно биотехнологично решение с използване на рекомбинантни технологии. Това включва изолиране на специфичен ензим, продуциран от микроорганизми заедно с комплекс от други ензими. Полимерът, който се синтезира, може да се използва във фармацевтичната индустрия като евентуален нов вариант на носител на лекарствени продукти, което би дало възможност да се решат проблеми с удълженото действие на лекарствени продукти в различни сфери. Също така може да се използва в хранително-вкусовата промишленост, в козметиката, там, където практически е необходима връзката между неразтворими и разтворими компоненти на една смесена среда, каквато представлява по-голямата част от продуктите, каза още проф. Илиев.

Изобретението Био-електрохимичен метод за количествен анализ на L-аскорбинива киселина (витамин С) касае изграждането на специфичен биосензор, който се използва за количествено определяне на витамин С в различни крайни продукти. Той ще бъде използван не само за изследване на количеството на този витамин в хранителни продукти, но и в някои фармацевтични продукти, т.е. за ефективен количествен контрол за наличието на витамин С във фармацевтични изделия, като упсарин например, уточниха проф. Илиев и доц. Нина Димчева от екипа на изобретението.

Бюджетът на Проект № BG05M2OP001-1.002-0005, Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ е 23 472 018,71 лв., от които 19 951 215,91 лв. е финансирането от ЕС, Европейски фонд за регионално развитие, а 3 520 802,80 лв. – национално съфинансиране. Срокът на изпълнение обхваща периода 30 март 2018 г.  – 30 ноември 2023 г.

Асоциирани партньори на проекта са УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, „Неофарм България” ЕООД, Университетът на Манчестър и Институтът по технологии – Държавна агенция „Инвестиции за научни изследвания”, Мадрид, Испания.

Проект № BG05M2OP001-1.002-0005, Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ предвижда изграждане на Център за компетентност, насочен към формиране на нова иновативна научноизследователска инфраструктура, фокусирана в една от приоритетните области за развитие на научните изследвания на национално и европейско ниво – технологии, свързани със здравето. Главната цел е повишаване на нивото на пазарна ориентация на научноизследователската дейност в МУ – Пловдив, ПУ  „Паисий Хилендарски” и ИМК-БАН чрез развитие на капацитет за съвместни научни изследвания и иновации, откриване на възможности за партньорства с бизнеса, технологично развитие на нови и значими иновации и научни продукти и интегрирането им в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики в областта на персонализираната иновативна медицина.