24 пълни шестици в първото класиране на Пловдивския университет

PU

Най-високи са минималните балове за „Културен туризъм“, „Маркетинг“ и „Софтуерно инженерство“

Пловдивският университет записва от днес – 10 юли, новоприетите студенти след първото класиране.  Срокът за записване на първокурсниците е до 12 юли включително. Второто класиране ще бъде обявено на 16 юли, съобщи проф. д-р Антон Илиев, зам.-ректор по информационната инфраструктура и акредитационните процедури.

Приетите по първа желана специалност студенти трябва да се запишат от 10 юли до 12 юли 2019 г., в про­ти­вен слу­чай гу­бят пра­во на уча­стие в след­ва­щи­те кла­си­ра­ния.  Студенти­те, които са прие­ти по вто­ра, тре­та и т.н. спе­циал­ност и желаят да уча­с­тват в след­ва­що кла­си­ра­не, трябва лично или чрез друго лице да по­да­дат де­кла­ра­ция по об­ра­зец при ин­спек­то­ра по специалността, в коя­то са прие­ти до мо­мен­та. Некласираните кандидати участват автоматично в следващото класиране и не подават декларации.

Декларации се подават за всяко следващо класиране  (второ, трето) в определения за съответното класиране срок за записване – от 17 до 19 юли за приетите на второ класиране и от 24 до 26 юли – за трето класиране. Ако не ус­пеят да се кла­си­рат за по-пред­на­та же­ла­на спе­циал­ност, запаз­ват мя­сто­то си в спе­циал­ност­та, в коя­то са би­ли прие­ти. Ако бъдат приети в по-предна желана специалност, освобождават мястото си в тази от предходното класиране, уточняват от висшето училище.

Получените отлични оценки от редовните изпити са 149, от тях 24 са пълните шестици. Оценки „Много добър“ и „Добър“ са получили съответно 591 и 862 кандидати. Със слаб резултат са 371 човека.

И през тази година има кандидат-студент, изброил рекорден брой желания. Момиче описва 112 специалности, прието в 3-тата поред от списъка й. Най-големият брой  заявени изпити от един кандидат е 4. Най-младият кандидат-студент е момиче на 17 години. То е избрало специалност във Филологическия факултет. Най-възрастният  кандидат е жена на 58 години, която се яви на три изпита, резултати от които са балообразуващи за специалностите „Право“ и „Психология“.

Общият брой на кандидат-студентите, подали документи за редовните изпити в ПУ „Паисий Хилендарски“, е над 5600, като те се съревновават за 3061 места в редовна форма на обучение и 453 в задочна. Миналата година на този етап от кампанията броят на кандидатите, подали документи, бе 5377.

Към момента общо 260 са записаните нови студенти с отлични оценки от предварителните изпити и отличници от състезания, като най-много са  записаните в специалността „Софтуерно инженерство“ – 38. Броят е по-висок в сравнение със същия период миналата година, когато записаните по този ред са били 203 души.

С най-висок минимален бал при редовните форми на обучение на бакалавърските програми е специалността „Културен туризъм“ – 33.78 от максималните 36 точки. След нея се нарежда „Маркетинг“ – 33.24, следвана от фаворита от предходните кампании – „Софтуерно инженерство“ – 33.15. С минимален бал 33.00 записват студенти за специалността „Финанси“, с 32.73 – в „Софтуерни технологии и дизайн“, с 32.40 в „Мениджмънт на туристическия бизнес“ и с 32.28 в „Стопанско управление“.

Най-ниският бал за прием в бакалавърската програма „Педагогика на обучението по музика“ е 32.02. На голям кандидатстудентски интерес се радват редовните форми на специалностите „Графичен дизайн с реклама“ – 31.99, „Счетоводство“ и „Национална сигурност“ – 31.92, „Публична администрация“ – 31.26, „Фармацевтични биотехнологии“ – 31.00, „Приложна лингвистика с английски и втори чужда език“ – 30.54, „Молекулярна биология“ – 30.50, „Български и китайски език“ – 30.42, „Психология“ – 30.19, и История – 30.00.

При задочните форми на обучение с най-висок минимален бал е приемът в бакалавърска програма „Психология“ – 33.00, следвана от „Национална сигурност“ – 30.90, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 29.71, „Софтуерно инженерство“ – 29.36, „Софтуерни технологии и дизайн“ – 29.31.

 Положителната тенденция от последните години, сочеща увеличаване на кандидатстудентския интерес към природните, техническите науки и някои филологически специалности, продължава Сред фаворитите на бъдещите висшисти са редовните форми на обучение по бакалавърските специалности „Биология и химия“ (минимален бал 29.90), „Биология и английски език“ (29.34), „Медицинска химия“ (28.24), „Бизнес информационни технологии“ (29.84), „Информатика“ (29.09), „Информационно и компютърно инженерство“ (28.68), „Българска филология“ (28,56), „Английска филология“ (29.40) и „Руска филология“ (29.37).

Изпитът за специалността „Актьорство за драматичен театър“, който протича в три конкурсни кръга в три последователни дни, е през септември.  Тази година определените дати са 12, 13 и 14 септември. Продължава приемането на документи за кандидатстване за специалността.