ФМИ приема в магистърски програми и допълнителни квалификации

fmi

Факултетът по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” за първи път през учебната 2019/2020 г. въвежда обучение по магистърска програма „Технология на софтуерното производство и внедряване”, съобщи деканът проф. д-р Антон Илиев. Той допълни, че програмата е дава възможност за задълбочаване, профилиране и специализиране на знанията и уменията за използване и прилагане на съвременните софтуерни технологии за управление на процесите в софтуерната разработка и внедряване. В нея се набляга на съвременни разпределени софтуерни архитектури, средства за оркестрация на техните елементи и инструменти за автоматизация на проверки и повторяеми операции в рамките на процеса на софтуерната разработка.

Бъдещите специалисти могат да изберат и някоя от четирите утвърдили се вече магистърски програми по софтуерни технологии според желаната от тях специализация: графични среди и потребителски интерфейси, мобилни системи и приложения, софтуерни архитектури и средства и системи с изкуствен интелект.

Кандидатите, за които приоритет е кариера в бизнес среда по-скоро с прилагане, не толкова с разработване на софтуер или при съчетаване на двете компетентности, могат да постъпят в магистърска програма „Бизнес информационни технологии с английски език”.

Специалистите, използващи математика и информационни технологии в своята работа, често избират да продължат образованието си в магистратура по приложна математика.

Действащите  и бъдещите учители по математика, информатика и информационни технологии могат да придобият магистърска степен в програмата „Обучение по математика в училище” или в програмата „Обучение по информатика и информационни технологии в училище”.

Начални учители и учители от прогимназията могат да придобият магистърска степен, която ще им позволи да преподават информационни технологии в началното и средното училище чрез магистратурите: „Обучение по информационни технологии в началното училище” или „Обучение по информационни технологии в прогимназията”.

Допълнителните квалификации „Учител по информатика и информационни технологии“ и „Учител по математика“ предлагат задочна форма на обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ от кандидати с висше образование.

Крайният срок за записване в магистърските програми е 11 ноември 2019 г., но крайният срок за кандидатстване за държавна поръчка e до 12:00 ч. на 9 октомври 2019 г. Документи за кандидатстване вече се подават в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” на бул. „България” №236. Указания за кандидатстване са предоставени на сайта на Факултета по математика и информатика в раздел „Кандидатстване“. За повече информация: http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?ln=1&newsId=1728

Магистратурите във ФМИ на ПУ предоставят възможности за най-добра подготовка за новите професии с използване на последните информационни технологии. Учебните планове и програми отразяват актуалните изисквания на бизнеса и на пазара на труда и изграждат умения и компетентности, които работодателите в ИТ  сектора очакват и изискват. Преподавателите разполагат с широкообхватен опит с бизнеса в ИТ сектора, а много от тях са мениджъри или специалисти във водещи софтуерни фирми, подчерта деканът проф. д-р Антон Илиев.

Факултетът по математика и информатика в Пловдивския университет прилага добри европейски и световни практики за обучение, включващи проектно ориентирано обучение с разработване на реални приложения, смесени форми на обучение (blended learning) и Интернет базирано самообучение (self-paced learning), а реализирането на много от програмите се подпомага от специализирани образователни портали. Използват се най-съвременни компютърни, семинарни зали, аудитории и комуникационни центрове.

Обучението завършва със защита на дипломна работа или с полагане на държавен изпит. Продължителността на обучението е 1 година за кандидатите, завършили бакалавърска специалност от професионалното направление на съответната магистратура, и 2 години за бакалаври от други професионални направления. Освен за платено обучение са предвидени и определен брой места за обучение по държавна поръчка след класиране по успех.