Студенти практиканти получават сертификати

headerstudpraktiki2 - Copy

80 студенти от Факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ получават днес сертификитатите си за успешно приключило практическо обучение по проекта „Студентски практики“. Стажовете са проведени в повече от 15 обучаващи фирми и институции с помощта на над 20 ментори и 17 академични наставници. Именно от Факултета по икономически и социални са и първите практиканти от ПУ „Паисий Хилендарски“.

 Само от края на миналата година на стажове във фирми и институции са били общо над 180 студенти от различни специалности на факултета. Някои от преминалите практическо обучение вече имат трудови договори с организациите, в които са практикували.

 Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1  е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.