Проф. Моллов оповести зам.-ректорите и функционалните декани

ekipyt na prof. mollov
Академичният съвет на УХТ даде положителен вот за новата структура

Ясни са заместник-ректорите и функционалните декани, които стават част от екипа на новия УХТ ректор – проф. д-р Пламен Моллов. Той ги представи  днес на пресконференция.

Доц. д-р Христо Спасов е заместник-ректорът по учебна дейност и академичен състав; доц. д.н. Галин Иванов – по научна и международна дейност, а доц. д-р Атанаска Тенева ще е заместник -ректор по комуникационна и информационна дейност.

Към всеки от заместниците ще има и по един функционален декан. С образователните програми и мобилността се заема доц. д.н. Георги Костов. Функционален декан по проектнана дейност ще бъде  доц. д.н. Кирил Михалев, а функционален декан по студентска и социална дейност – доц. д-р Кремена Никовска.

Вчера първото си заседание проведе и новият Академичен съвет на Университета по хранителни технологии. Преди избора на оповестените днес заместник-ректори и функционални декани беше одобрена структурата на ректорския екип, предложена от проф. д-р Пламен Моллов.

prof. Plamen Mollov

ЕКИПЪТ НА РЕКТОРА

Доц. д-р Христо Спасов се във Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост в Пловдив (днес УХТ). През 1994 г. получава образователната и научна степен „доктор” по научната специалност „Технология на алкохолните и безалкохолни напитки”. През 2006 г. заема академичната длъжност „доцент” в Катедрата по технология на виното и пивото.

Ръководител на катедра ”Технология на виното и пивото” за мандатите 2012-2016 г. и 2016-2020 г., член на Факултетния съвет към Технологичния факултет на УХТ от 1999 г. до сега, член на Академичния съвет на УХТ от 2007 г. Председател на Общото събрание на Технологичния факултет за мандатите 2012-2016 г. и 2016-2020. Заемал длъжност  функционален  експерт за Технологичния факултет по оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” в частта  „Студентски практики” в периода 2014-2015 г.

Участва в работни групи на университетско ниво за разработване на ПП на ЗРАСРБ  на УХТ, а също и други нормативни документи,  в работна група на национално ниво за изготвяне на Наредба за устройство и дейност на дегустационните комисии в България към Закона за виното и спиртните напитки, Правилник за провеждане на Национални дегустации на вина в рамките на фестивала на виното “Винария”.

Участие като председател и член на техническата комисия за организиране и провеждане на национални дегустации на вина в рамките на фестивала на виното “Винария” за периода 1993-2000 г, председател на комисия или дегустатор в различни национални и международни дегустационни конкурси в периода 2000-2019 г в България, Узбекистан; Република Северна Македония, член в Регионална дегустационна комисия /РДК/ към РЛВК “Тракия” от 2005 г., а от 2019 г. неин е председател.

Доц. д-р Христо Спасов е съавтор на една книга, един учебник, две учебни помагала; има десетки научни статии и научни доклади, един патент и един полезен модел. Участвал е като член в колектива на един научен проект към Фонд „Научни изследвания” към МОН, 6 университетски проекта, 8 договора по тематика, възложена от бизнеса, над 25 квалификационни курса по ЦПК.

 Член на Съюза на енолозите в България от 1994 год., в периода 1996-2000 г. член на УС на СЕБ, а 2003-2006  г. председател на КС на СЕБ. Член на Научно-техническите съюзи в България. От 2000 г. до 2008 г. председател на дружеството към НТС при УХТ-Пловдив.

Ползва руски и немски език.

Доц. д.н. Галин Иванов от 1998 г. е магистър по специалност „Технология на млякото и месото” в Технологичния факултет на Университета по хранителни технологии, 2003 г. придобива в УХТ образователната и научна степен „доктор”, а през 2016 г. ‒ научната степен „доктор на науките”. Oт 2010 г. e доцент последователно в катедрите „Консервиране и хладилна технология” и „Технология на млякото и млечните продукти“.

Декан е на Технологичния факултет при УХТ за мандат 2016-2019 г. Член е на Академичния съвет (от 2012 г.) и на Факултетния съвет на Технологичния факултет (от 2008).

Специализирал е в Университет АЕРЕС (Алмере, Нидерландия) и Университет на Бон (Германия). В периода 2016-2019  чете лекции в Университета на Западна Македония (Флорина, Гърция). Съдейства за развитието на двустранните отношеня и сключването на договори за сътрудничество между УХТ и университети от Холандия, Гърция, Турция и Казахстан.

Участва в редакторските екипи на списанията Food Science and Applied Biotechnology, Journal of Scientific Perspectives и научната конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии”. Член е на Съюза по хранителна промишленост към Федерацията на научно-техническите съюзи в България.

Има над 60 научни публикации, участник в над 10 научни проекти. Научен ръководител на няколко докторанти, един от които чуждестранен, и над 50 дипломанти.

Ползва английски и руски език.

Доц. д-р Атанаска Тенева завършва специалност „Математика“ в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, от 2012 г. е доцент в Университета по хранителни технологии, Стопански факултет. Преди това работи като преподавател в средни училища и хоноруван асистент във висши училища – ТУ – София, филиал Пловдив; НБУ; УХТ; КИА – ВУСИ).

Декан на Стопанския факултет (2016-2020), ръководител на катедра „Икономика на хранителната индустрия“ (2012-2016) към  Стопански факултет на УХТ.

От 1992 г. е доктор по философия със защитена дисертация в „Руска академия по управление“, „Социологически и социалнопсихологически център“, катедра „Социално управление“. Има квалификации по философия от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и политически мениджмънт от Нов български университет.

Народен представител в 39-то и 40-то Народно събрание, член на комисиите по образование и наука, младежка политика и спорт, вътрешен ред и сигурност. Заместник-министър на образованието и науката (2013-2014).

Доц. д-р Атанаска Тенева е член на Факултетния съвет на Стопански факултет от 2012 г., на Академичния съвет на УХТ от 2019, зам.– председател  и съпредседател на организационни и програмни комитети на национални и международни конференции.

Автор е на над 50 публикации. Работи в екипи по вътрешноуниверситетски и международни проекти.

Ползва английски и руски език.

 Доц. д.н. Георги Костов е бакалавър и магистър по специалността „Машиностроене и уредостроене“ в Университета по хранителни технологии. През 2007 г. придобива образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност „Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост“. През 2015 г. защитава дисертационен труд на тема „Интензификация на ферментационни процеси с имобилизирани биокатализатори“, придобивайки степента „доктор на науките“ в професионално направление Хранителни технологии.

В периода 2011-2015 г. е член на Академичния съвет на УХТ и негов секретар, както и секретар на Факултетния съвет на Технологичния факултет за мандат 2011-2015 г. В същия период е председател на Изпълнителното бюро на ФУНИС при УХТ. През мандат 2015-2019 г. е зам.-декан на Технологичния факултет.

Ръководител и съръководител на трима успешно защитили докторанти в докторски програми от професионални направления „Хранителни технологии” и „Биотехнологии”.

Координатор, от страна на УХТ, на проект №2016-1-RO01-KA203-024797 „Knowledge triangle for food innovation by harnessing the tradition and assuring sustainability“, финансиран по КД2 на програма Еразъм+. Ръководител е на още две проектни предложения с национално и университетско финансиране, както и член на научните колективи на други пет образователни и научни проекта.

Автор на над 100 научни публикации в областта на хранителните технологии и биотехнологиите, 6 учебника и учебни помагала.

Ползва английски, френски и руски език.

Доц. д.н. Кирил Михалев специализира в Университет Хоенхайм (Щутгарт, Германия), Университет на Бон (Германия), Университет АЕРЕС (Алмере, Нидерландия) и Католически университет на Португалия (Порто, Португалия). В периода 2016-2019 г. води лекции в Университета на Западна Македония (Флорина, Гърция).

Дипломира се като магистър по хранителни технологии („Консервиране и хладилна технология) в Технологичния факултет на УХТ. През 2004 г. придобива образователната и научна степен „доктор”, а през 2016 ‒ научната степен „доктор на науките”.

От същата година е ръководител на катедра „Консервиране и хладилна технология”, като в периода 2013-2015 г. е изпълняващ длъжността ръководител-катедра, а през 2012 г. ‒ функционален декан по студентска социална дейност. Член е на Академичния съвет (от 2012 г.) и на Факултетния съвет на Технологичния факултет (от 2008 г.).

Член е на Съюза по хранителна промишленост към Федерацията на научно-техническите съюзи в България. Участва в редакторските екипи на списанието Food Science and Applied Biotechnology (от 2018 г.) и научната конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии” (от 2016 г.). През 2012 г. е член на научния комитет на Шестия световен конгрес по приложения на полифенолите.

Доц. д-р Кирил Михалев има над 50 научни публикации; участник е в над 10 научни проекта. Научен ръководител на 4 докторанти и над 45 дипломанти.

Ползва английски и руски език.

Доц. д-р Кремена Никовска се дипломира с магистърска степен в Университета по хранителни технологии, специалност „Обществено хранене“. Първоначално работи в Научноизследователски институт за изследване и развитие на храните – Пловдив, като част от Българо-американски проект и научен сътрудник в областта на разработването и внедряване на нови храни.

В УХТ започва като асистент в катедра „Хранене и туризъм“. През 2008 г. придобива степента „доктор“, а от 2011  г. е доцент. В периода 2016-2019 г. е зам.-председател на ОС на УХТ и зам.-декан на Стопанския факултет. Има над 80 публикации и доклади и е съавтор на над 15 учебници и учебни помагала, предназначени за обучаващите се в системата на туризма и храненето – ученици в училища с професионална насоченост, студенти от висши училища по специалности, свързани с туризма и храненето. Научен ръководител е на над 100 дипломанти и един докторант. Работила е в екипи по четири вътрешноуниверситетски, четири национални и два международни проекта. Специализира в Германия и Чехия.

Ползва английски, немски  и руски език.