Експерти ще анализират в Пловдив качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи

plovdiv-circle-logo

Осмото издание на утвърдилия се обучителен семинар на тема “Съвременни аналитични подходи за осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“ ще бъде в Пловдив от 21 до 24 юни 2016 г. в Университета по хранителни технологии. Семинарът е съвместна инициатива на Центъра за обучение по качество и безопасност на храните, катедра „Биотехнология“ и Българската агенция по безопасност на храните.

Обучението е насочено към представители на химични и микробиологични лаборатории, мениджъри по управление на качеството в  хранителни, фармацевтични и други производства, служители в контролни органи, научни институти и висши училища, докторанти и студенти. Целта му е да предостави теоретични и практически знания за съвременните аналитични методи за бързо установяване и количествено определяне на химични и микробиологични опасности в храни, напитки, фуражи и води.

Осмото издание на семинара разширява експретната си стойност с международното участие на проф. д-р Петер Распор – ръководител на Института по хранене и здраве към Приморски университет в Словения и зам.-декан по изследователски програми и международно сътрудничество към Факултета по здравни науки. Безспорен капацитет в областта си, проф. Распор ще представи пред българска аудитория добрите практики при управлението на безопасността на храните и алтернативните методи в микробиологичното изследване на храни.

Теоретичните и практическите занятия по време на семинара ще бъдат водени от хабилитирани преподаватели в Университета по хранителни технологии, Съвместен геномен център – София, ПУ “Паисий Хилендарски”, Тракийски университет – Стара Загора, служители на Българската агенция по безопасност на храните и Националния център по обществено здраве и анализи.

Програмата на курса обхваща теми, които дават теоретични познания за най-често срещаните видове патогенни микроорганизми в храните и хигиенните индикатори, за модерните бързи методи за микробиологичен контрол и подходите за тяхното валидиране, както и за изискванията на Българската агенция по безопасност на храните към обектите от хранителната верига. Разглеждат се и принципите на молекулярно-генетичните методи, конкретно полимеразо-верижната реакция (PCR) при контрол на микроорганизми, а също и методите за контрол на микотоксини и други химични опасности в храни, напитки и фуражи.

Практическите занятия включват запознаване с алтернативни методи за микробиологичен контрол на патогени в храни, напитки и фуражи; провеждане на качествено и количествено определяне на патогени със стандартен PCR и q PCR метод, анализ и статистическа обработка на получените резултати; качествено и количествено определяне на микотоксини.

Част от програмата на обучението са фирмени представяния на нови продукти за класически и бързи методи за химичен и микробиологичен анализ. Ще се проведе и изложение на фирми, предлагащи аналитично оборудване, реактиви и консумативи за химични и микробиологични анализи.

Информация за семинара на тема “Съвременни аналитични подходи за осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“ и условията за участие в него, можете да откриете на www.safefoodlab.bg и във Facebook – Безопасност на храните УХТ Пловдив, както и от проф. д-р Ангел Ангелов, ръководител на Центъра за обучение по качество и безопасност на храните,  катедра „Биотехнология“ при УХТ и на е-mail: angelov@uft-bio.com