Чл.-кор. проф. д.м.н. Стефан Костянев, ректор на МУ – Пловдив: Докторантите и специализантите са приоритет в програмата на Медицинския университет!

Prof. Stefan Kostianev

Проф. Костянев, Медицинският университет бе удостоен с почетен знак на Република България, интересът на чуждестранните кандидат-студенти нарасна значително, достигнахте 5 000 студенти, на юбилейната конференция посрещнахте светила в световната медицина. В този смисъл МУ – Пловдив, несъмнено може да се нарече успешен университет?

Да, Медицински университет – Пловдив, е успешен университет. И не само през последната година се оформя като такъв. Успехите ни са резултат от непрекъснатия темп на нарастване на обучаваните студенти и  докторанти през годините; положителната тенденция за повече и по-качествени научни продукти; подобряване на научната и образователна инфраструктура с изграждане на уникални изследователски и образователни центрове – Технологичен за спешна медицина, за транслационни невронауки, симулационен и тренировъчен; активното ни присъствие в европейската и международна общност на университетите; подобряване на битовите и спортните условия за студентите с реновиране на общежитията, създаването на нови спортни площадки. Успехите се дължат на отговорността и инициативността на стотици прекрасни преподаватели и на студентите, на техния творчески дух.

 В юбилейната седмица за 70-годишнината осъществихте поредица от забележителни инициативи. Организирахте и проведохте в голямата аула и среща на поколенията. Кои фактори според Вас са способствали за създаването на силна традиция и диалог между генерациите преподаватели?

 През тези 70 години в МУ – Пловдив работят няколко поколения университетски преподаватели. Съхранили сме в паметта си с уважение и благодарност спомените за десетки забележителни личности в университета. Дори издадохме мемоарен сборник за тях. Девизът ни „Посветени на хуманността” е отражение на силната връзка между поколенията преподаватели – между нас и нашите учители, между нас и нашите студенти и докторанти. Общата кауза за просперитета на МУ-Пловдив и постигане на успехи не за лично облагодетелстване, както и споделянето на сходни идеи за развитието на академизма, е другият свързващ фактор между поколенията в нашия университет.

 Залагате доста на широките възможности за развитие на Вашите абсолвенти и докторанти –  инвестиция в бъдещето, но има ли скрит риск при този подход?

 Докторантите и специализантите са приоритет в програмата на МУ-Пловдив. Отношението ми към тях е синтезирано в афоризма ми: „Не убивай млади таланти, стари професори и смели идеи!”. Инвестираме много в развитието на докторските програми, защото докторантите са бъдещата академична общност на университета ни. Стимулираме ги към оригинално научно мислене с подпомагане на проектната дейност, обучение за разработване на научни трудове, организиране и провеждане на младежки  научни сесии.

За съжаление рискуваме да губим от страната новозавършили лекари и специализанти. В Наредбата за специализациите има доста пропуски, които ограничават професионалното развитие на младите лекари – не са определени начините на регистрация на редовни докторанти, на дентални медици и на магистър фармацевти по клинични специалности; както и на чужденци извън Европейския съюз.

 От пресконференциите, които организирахте,  и от медийната кореспонденция на МУ  – Пловдив, става ясно, че за Вас и Вашия екип независимо от точния характер на медицинската наука  водеща е и максимата – „университетът е състояние на духа”?

 Истинският университет е особено състояние на духа, мястото с най-голяма концентрация на любознание, човеколюбие и градивна критика. Нашата мисия е не само да генерираме знания, но и  да възпитаваме студентите като личности, като порядъчни хора – социално интелигентни, човеколюбиви, духовни.

 Ако позволите, и по-игрив въпрос – трима кавалери и три дами сте в ректорския екип. Случайно ли се получи или търсехте баланса на умонастроенията?

 Изборът на никой от моите заместници не беше случаен – те са в моя екип благодарение на качествата си. Често споделям, че екипът на Ректора трябва да се състои от равен брой оптимисти и песимисти, за да е добър. И членовете на екипа му трябва да имат цели, по-големи от тези – да станат ректори.

 Медицинският университет влезе в своето осмо десетилетие – визията Ви за развитието му?   

 Тя може да се обобщи в няколко думи – академизъм и качество, зрялост и ускорение.