Усъвършенствано управление и информационна инфраструктура на Пловдивския университет

Preskonferentsia-PU-proekt-SIRIUS-1

Постигнати са конкурентни предимства и качествено управление на дейности в различни сфери, въведоха  „безкнижно“ обработване на документи

С проект на стойност 498 275. 74 лева Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ усъвършенства управлението и информационната си инфраструктура, съобщи ръководителят на проекта – ректорът проф. д-р Запрян Козлуджов. Проектът „Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)” по Договор №BG051PO001-3.1.08-0041 е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 Срокът на изпълнение бе 20 месеца, а целта ‑  създаване на информационна инфраструктура (ИнфоИ) от тип „електронен университет“, базирана на средства за интегриране и стандартизиране на разнотипни информационни системи и използване на модерна нормативна база, иновативни технологии и автоматизация на управлението.

 В резултат на успешното изпълнение на СИРИУС висшето училище може да се похвали, че е постигнало конкурентни предимства и качествено управление на дейности в различни сфери на висшето образование – обучение, преподаване, изследвания, администриране и др., включително и предоставяне на широк спектър от електронни административни услуги от типа „на едно гише“, подчерта ректорът.

 Новите технологии позволиха въвеждане в управлението на т. нар. „зелени информационни технологии“. Благодарение на ИнфоИ е възможно моделиране и управление на образователния процес при различните студенти. Същевременно с това се осигурява и автоматизация на преподавателския труд – планиране и отчитане на учебната и научноизследователската дейност, подготовка на електронни курсове и създаване на тестове и др., разказа координаторът на проекта проф. д.м.н, Георги Тотков, зам.-ректор по информационната инфраструктура, системата за качество и акредитация, изнесеното обучение.

Специфична цел на проекта бе създаването на информационната инфраструктура ИнфоИ от тип „електронен университет”, която да бъде базирана на научно обосновани стандарти, усъвършенствана нормативна база и иновативни технологии и средства за управление. Създаването на СИРИУС включваше иницииране на процес на интеграция със съществуващи и действащи университетски информационни системи и бази от данни.

 За осъществяването на интеграцията бе използван специфичен подход – създаване и поддържане на т. нар. „електронни портфолиа“. Те представляват  виртуални модели на участващите в ИнфоИ субекти (академични ръководства, студенти, преподаватели и служители) и университетски звена (основни и първични звена, служби и отдели), на базата на които се осъществява тяхното участие в типични университетски сфери на дейност – обучение, преподаване, изследвания и управление..

 Осигурен е отдалечен оторизиран достъп на потребителите до техните е-портфолиа, автоматизирано въвеждане и „безкнижно“ обработване на данни, както и прилагане на иновативни технологии, сред които и електронно подписване на документи, разполагани в многофункционален университетски архив. За целта са издадени сертификата за електронен подпис на 300 членове на академични ръководства, преподаватели и служители.

 Нормативната база за управление на информационната инфраструктура ИнфоИ се осъвременява, като промяната основно засяга правилници, ръководства и регламенти за експлоатация, както и стандарти и форми за администриране, и за трансфер на електронни документи. Обновени са и вътрешните критериални системи за оценяване на качеството в обучението, изследванията, управлението и конкурентоспособността.

 Усъвършенствани са 3 подсистеми за управление съответно на учебния процес, на финансовите, материалните и кадровите потоци от дейности и на качеството на университетското образование, поясни проф. д-р Запрян Козлуджов.

 В резултат трите подсистеми се внедряват и тестват в управлението на Пловдивския университет като цяло, в отделни факултети, катедри, филиали и отдели. Паралелно с внедряването на СИРИУС за запознаване с усъвършенстваните информационни системи са проведени обучителни семинари с 450 университетски потребители в Пловдив, Смолян и Кърджали – над 375 студенти, 50 преподаватели и 25 служители. Подобрените подсистеми на СИРИУС са тествани от близо 500 студенти, преподаватели и служители.

 Университетският информационен център е реновиран, развита е нова сървърна архитектура, подходяща за разполагане на СИРИУС.

 Разкрита е специализирана софтуерна лаборатория за разработване на иновативни информационни и управленски системи. За поддръжка на СИРИУС в лабораторията ще работят екипи от преподаватели, докторанти и студенти, които ще се ангажират със създаване на нови иновативни университетски информационни и управленски системи.