Семинар с международно участие и почетно звание стартира Химическият факултет на ПУ

Paisii Hilendarski

Семинар с международно участие на тема „Съвременни методи за анализ и контрол на храни и околна среда“ и тържествено връчване на почетното звание „доктор хонорис кауза“ на чл.-кор. проф. д.х.н. Димитър Цалев стартира днес Химическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 Семинарът запхочна в 9:00 ч. сутринта в 5-а аудитория на Ректората на висшето училище. Съорганизатори на проявата са Фирма АСМ2 и Thermo Fisher Scientific. В рамките на програмата се представят докладите „Целенасочено и нецеленасочено търсене на непознати замърсители в храни и околната среда, чрез LC/MS с висока разделителна способност“, „Покриване на настоящите и бъдещите аналитични изисквания – приложения на масспектрометрията при контрола на храните“, „ Нови разработки и приложения на елементния анализ при контрол на околнатасреда и качеството на храните“, „ Системи за пречистена и ултрачиста вода – необходимост за всеки прецизен анализ“,“ Ролята на неопределеността на резултатите от анализа при оценяване на съответствието“ и „Растителна метаболомика“.

Тържественият Академичен съвет за връчване на почетното звание „Доктор хонорис кауза” на ПУ „Паисий Хилендарски” на чл. кор. проф. дхн Димитър Любомиров Цалев е с начален час 16:00 ч. в 6-а аудитория на Ректората.

Чл.-кор. проф. д.х.н. Димитър Любомиров Цалев е роден на 10.12.1943 г. в Плевен. Работи като асистент в Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 1969 г., на който е зам.-декан от 1983 до 1987 г., а от 1987 до 1990 г. е декан по следдипломна

квалификация на научно-преподавателски кадри от ВУЗ в СУ.

 В периода 2000 – 2007 г. е ръководител на Катедра аналитична химия, чл.-кор. на БАН е от 2004 г. Ръководи лабораторията по аналитична атомна спектрометрия към катедрата до 2012 г. Има специализации в Норвегия, Германия и Италия. Работи и преподава в областта на аналитичната химия. Основните му научни приноси са в областта на аналитичната атомна спектрометрия.

 Автор и съавтор на 224 публикации, вкл. 7 авторски свидетелства и 2 патента, 12 книги, сред които в съавторство са 2 англо-български  речника по инструментални методи в аналитичната химия и английски съкращения в тази област, както и 2 ръководства по количествен анализ и физични методи. Публикациите му (IF=148) са цитирани 4276 пъти; h-фактор = 26 (Web of Science); 18 (SCOPUS).