Възобновиха Известията на Института за български език

Izvestiata

След прекъсване от близо три десетилетия се възобновява издаването на най-представителната поредица на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – „Известията“ на Института, в която са намерили място приноси на най-добри наши и чужди езиковеди от две поколения.

В книга ХХVІІ на годишника са влезли образци от най-новата научна продукция на пет от секциите на Института. Проф. Светла Коева от Секцията по компютърна лингвистика се включва със студия, посветена на основните проблеми на автоматичната анотация на български текстове. От името на Секцията за история на българския език проф. Елка Мирчева се представя със студия за библейските текстове в българските дамаскини. Доц. Лучия Антонова-Василева от Секцията за българска диалектология и лингвистична география разглежда в обширната си студия рефлексите на вокалната и консонантната система на старобългарския език във фонетичната система на говора на с. Шищевец, Кукъска Гора, Република Албания. Най-голямо участие в предлагания том има от страна на членове на Секцията за етнолингвистика. В студията на доц. Мария Китанова се обсъжда представата за дома през призмата на лексикографията и паремиологията (пословиците и поговорките). Тематично близка е и студията на гл. ас. Ваня Мичева, в която се прави анализ на концепта грях в езика на новобългарските дамаскини. Приносът на гл. ас. Калина Мичева-Пейчева се отнася до изясняването на характера на образа на чистата жена в старобългарското житие на св. Теодора и в традиционната култура, а този на гл. ас. Йоанна Кирилова е за когнитивната метафора сърце – човек в българската паремиология. Гл. ас. Мая Влахова-Ангелова от Секцията за приложна ономастика се включва със студия, в която тълкува употребата на цветовете в българската топонимия (върху материал от Западна България), пишат в анотацията от Академичното издателство „Проф. Марин Дринов”.