Поздравително за проф. д.ф.н. Иван Куцаров

prof. Kutsarov

От Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов“ в Пловдивския университет кореспондираха с www.novoplovdiv.com, за да честитят 75-годишнината на проф д.ф.н. Иван Куцаров.

Той стои в основата на пловдивската лингвистична школа, въвежда нови подходи в изследването на съвременната българска морфология, коригира традиционни постановки в сферата на глаголната морфология.

Метафорично казано, проф. д.ф.н. Иван Куцаров е лингвистичен стожер на пловдивската филология. Написва „Преизказването в българския език“(1984), където отстоява становището си за самостоятелен категориален характер на преизказността. И по този начин „слага точка“ на дискусията около т. нар. преизказно наклонение в нашия език.

Проф. Иван Куцаров е първият български лингвист, който обособява и тълкува една от екзотичните особености на българския глагол – умозаключителното наклонение (Едно екзотично наклонение на българския глагол. София, 1994).

Автор и на други ценни изследвания, широко цитирани у нас и в чужбина. Някои от тях: в сферата на морфологията – „Проблеми на българската морфология“ (1993); „Очерк по функционално-семантична граматика“ (1985 и 1989); „Съвременен български език (фонетика, лексикология, словообразуване, морфология, синтаксис), със съавтори чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев и проф. д.ф.н. Йордан Пенчев (1998 и няколко следващи издания); „Теоретична граматика на българския език. Морфология“ (2007); „Актуална морфология“ (2011). В славистиката – „Увод в славянската филология. Езиковедска славистика“. Част I. (1980); Славяните и славянската филология (2002); Этюды по славистике (2003); „Световните форуми на славянската филология “ (2015).

Освен доказан учен проф. Куцаров свързва трайно академичната си кариера и с развитието на Пловдивския университет – два мандата е ректор, бил е декан на Филологическия факултет, дългогодишен ръководител на Катедрата по български език. Голяма част от настоящите преподаватели във Филологическия факултет са негови ученици.

Честита годишнишна, г-н Професоре!