Медицинският университет реализира успешно проект за докторантско обучение

Prof. Kostianev-prof. Murdzheva

Това е „златната ни акция“ – инвестиция в бъдещето, акцентира ректорът проф. д.м.н. Стефан Костянев

Медицинският университет  Пловдив отчете успешно европроект, насочен към докторантите на висшето училище. Проектът „Докторантско обучение в МУ – Пловдив за компетентност, творчество, оригиналност, реализация и академизъм в науката и технологиите(докторант)“ е стартиран през август 2012 г.

Медицинският университет управлява над сто проекта, всички са важни, но този е „златната ни акция” – инвестиция в бъдещето. Проектът е истински модел на съвременно докторантско училище, каза ректорът проф. д.м.н. Стефан Костянев. Той подчерта,че Медицинският университет – Пловдив е с над 57 акредитирани докторантски програми.

Проф.Костянев е ръководител на успешния проект, който днес медиците обобщиха като постижения и ефективност. Ректорът акцентира върху факта, че на съвременните докторанти са необходими и финансови ресурси в подготовката им като учени и направи паралел с някои европейски страни, където докторантската стипендия и средната работна заплата са с изравнени стойности.

По линия на проекта на докторантите са отпуснати стипендии, които отчасти решават проблема с ниското заплащане на редовните докторанти и отсъствието на заплащане при докторантите на самостоятелна подготовка, допълни проф. Костянев.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA32 докторанти са взели участие по проекта. За всеки докторант бе създадено кариерно портфолио – база данни в сайта на проекта с информация за научните и професионалните постижения по време на неговото кариерно и научно развитие. Отчетени са и постигнатите резултати по време на участието в проекта, с което се представя и кариерното развитие пред потенциални работодатели в съответните области.

В рамките на този проект са закупени специализирана литература и издания по научните направления на докторантите – общо 29 научни издания в помощ на докторските програми, посочи проф. Виктория Сарафян, зам.-ректор по научноизследователската дейност на Медицинския университет.

Profesor Mariana MurdzhevaМедиците отбелязаха висока ефективност на проекта и по отношение на неговия международен аспект. 22 докторанти са командировани с цел участие в международни научни форуми, където са представили резултатите от собствените си научни изследвания, получавайки едновременно с това нова и актуална информация в съответните научни области. Част от докторантите получиха възможност за работа със специализирана научна апаратура в изследователски центрове в чужбина. С изпълнението на тази дейност се осигуриха подобрени условия за работа на докторантите, както и достъп до  новостите в съответните научни направления на световно ниво, публичност на докторантските научни постижения чрез постери и презентации на научните форуми, подчерта проф. д-р Мариана Мурджева, зам.-ректор по международното сътрудничество и проектното финансиране на Медицинския унивeрситет.

По време на двата основни модула „Ключови компетенции за успешна научна кариера“ и „Основи на научния експеримент“ са проведени интерактивни  обучения с докторантите от целевата група. Тези обучения са повишили мотивацията и адаптивността за професионалната реализация. Младите учени са усвоили и специфични умения за работа в изследователска аудитория, боравене със специализирано оборудване, отчитане и анализ на получените данни от провеждани изследвания.

В хода на обучението са разработени учебни материали от експерт обучителите, включени в проекта.

Въведена е нова и актуална информация по отделните направления, което ще се утвърди като ежегодна практика в Медицинския университет – Пловдив.

Създадени са партньорски контакти с две от най-големите европейски университетски асоциации, към тях Медицинският университет е подновил членството си. Това са Европейската университетска асоциация и съвета за

обучение по докторски програми към нея „EUA-CDE“ и „ORPHEUS“ – организация на европейските докторски програми по биомедицина и медицински науки, акцентира проф. Мурджева.

Проекта за обучението на докторанти Медицинският университет реализира и чрез финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на „човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Полезността на проекта и на научните визити на форуми извън страната, бяха фокусът в изказването на хирурга проф. Пенка Стефанова. Тя подчерта, че младите лекари са успели да надградят и да разширят професионалните си познания.

В заключителната конференция участваха и докторанти. Те изтъкнаха значимостта на този проект и приноса му в развитието им.